• AdminGudstjänsten, som leds av biskop em. Lars Artman, kommer att sändas live söndagen den 15 april 2022 kl 11:00


TEMA

Korset


Andra årgångens läsningar


GAMMALTESTAMENTLIG LÄSNING

Jes 53: 3-7

3 Han var föraktad och övergiven av människor, en smärtornas man och förtrogen med lidande, lik en som man skyler ansiktet för, så föraktad att vi räknade honom för intet.

4 Men det var våra sjukdomar han bar, våra smärtor tog han på sig, medan vi höll honom för att vara hemsökt, slagen av Gud och pinad. 5 Han var genomborrad för våra överträdelsers skull, slagen för våra missgärningars skull. Straffet var lagt på honom för att vi skulle få frid, och genom hans sår är vi helade. 6 Vi gick alla vilse som får, var och en gick sin egen väg, men all vår skuld lade Herren på honom.

7 Han blev misshandlad, men han ödmjukade sig och öppnade inte sin mun. Lik ett lamm som förs bort till att slaktas, lik ett får som är tyst inför dem som klipper det, så öppnade han inte sin mun.


EPISTEL

Hebr 4: 14-16; 5: 7-10

14 Då vi nu har en stor överstepräst, Jesus, Guds Son, som har stigit upp genom himlarna, så låt oss hålla fast vid vår bekännelse. 15 Ty vi har inte en överstepräst som ej kan ha medlidande med våra svagheter, utan en som blev frestad i allt liksom vi, men utan synd. 16 Låt oss därför frimodigt gå fram till nådens tron för att få barmhärtighet och finna nåd till hjälp i rätt tid.

7 Medan han levde här i köttet, ropade han högt under tårar när han bad och åkallade den som kunde rädda honom från döden, och han blev bönhörd och tagen ur sin ångest. 8 Fastän han var Son, lärde han sig lydnad genom sitt lidande. 9 Och när han hade fullkomnats, blev han upphovet till evig frälsning för alla som lyder honom, 10 och han blev av Gud kallad överstepräst, en sådan präst som Melkisedek.


EVANGELIUM

Matt 27: 32-56

Jesus korsfästes

32 På vägen ut fann de en man, Simon, från Cyrene. Honom tvingade de att bära hans kors. 33 Och när de kom till den plats som kallas Golgata - det betyder huvudskalleplats - 34 gav de honom vin att dricka blandat med galla. Han smakade på det men ville inte dricka. 35 När de hade korsfäst honom, delade de hans kläder mellan sig och kastade lott om dem. 36 Sedan satt de där och vaktade honom. 37 Över hans huvud hade man satt upp anklagelsen mot honom. Där stod skrivet: "Detta är Jesus, judarnas konung."


38 Tillsammans med honom korsfästes två rövare, den ene på högra sidan och den andre på vänstra. 39 De som gick förbi smädade honom och skakade på huvudet 40 och sade: "Du som bryter ner templet och bygger upp det på tre dagar, hjälp dig själv, om du är Guds Son, och stig ner från korset!" 41 Också översteprästerna och de skriftlärda och de äldste gjorde narr av honom och sade: 42 "Andra har han hjälpt. Sig själv kan han inte hjälpa. Han är Israels konung. Han må nu stiga ner från korset, så skall vi tro på honom. 43 Han litar på Gud. Nu får Gud rädda honom, om han har honom kär. Han har ju sagt: Jag är Guds Son." 44 På samma sätt blev han också hånad av rövarna som var korsfästa tillsammans med honom.


Jesus dör

45 Vid sjätte timmen kom över hela landet ett mörker, som varade ända till nionde timmen. 46 Och vid nionde timmen ropade Jesus med hög röst: "Eli, Eli, lema sabaktani?" Det betyder: "Min Gud, min Gud, varför har du övergivit mig?" 47 Några av dem som stod där hörde det och sade: "Han ropar på Elia." 48 En av dem sprang genast och tog en svamp, fyllde den med surt vin och fäste den runt ett spö och gav honom att dricka. 49 De andra sade: "Låt oss se om Elia kommer och hjälper honom." 50 Men Jesus ropade än en gång med hög röst och gav upp andan. 51 Och se, då brast förlåten i templet i två delar, uppifrån och ända ner, jorden skakade och klipporna rämnade, 52 gravarna öppnades, och många heliga som hade insomnat fick liv i sina kroppar. 53 De gick efter hans uppståndelse ut ur gravarna och kom in i den heliga staden och visade sig för många. 54 När officeren och de som tillsammans med honom bevakade Jesus såg jordbävningen och det som hände, blev de mycket förskräckta och sade: "Denne var verkligen Guds Son."


55 Många kvinnor stod där på avstånd och såg på. De hade följt Jesus från Galileen och tjänat honom. 56 Bland dem var Maria från Magdala och Maria, som var Jakobs och Josefs mor, och modern till Sebedeus söner.


PSALTARPSALM

Psalm 22: 2-19 2 Min Gud, min Gud, varför har du övergivit mig? Jag brister ut och klagar, men min frälsning är fjärran. 3 Min Gud, jag ropar om dagen, men du svarar inte, och om natten, men jag får ingen ro. 4 Dock är du den Helige, den som tronar på Israels lovsånger. 5 På dig förtröstade våra fäder, de förtröstade och du befriade dem. 6 Till dig ropade de och fick hjälp, på dig förtröstade de och kom ej på skam.

7 Men jag är en mask och inte en människa, hånad av människor, föraktad av folket. 8 Alla som ser mig hånar mig, de spärrar upp munnen, de skakar på huvudet: 9 "Anförtro dig åt Herren! Han skall befria och rädda honom, han har ju honom kär."

10 Det var du som hämtade mig ut ur moderlivet och lät mig vila trygg vid min moders bröst. 11 På dig är jag kastad ända från modersskötet, redan i moderlivet var du min Gud. 12 Var inte långt ifrån mig, ty nöd är nära, och ingen finns som hjälper.

13 Tjurar i mängd omger mig, Basans oxar omringar mig. 14 Som glupande och rytande lejon spärrar de upp gapet mot mig. 15 Jag är lik vatten som hälls ut, alla mina leder har skilts åt. Mitt hjärta är som vax, det smälter i mitt inre. 16 Min kraft är uttorkad som en lerskärva, min tunga fastnar i gommen, du lägger mig i dödens stoft. 17 Hundar omger mig, de ondas hop omringar mig, mina händer och fötter har de genomborrat. 18 Jag kan räkna alla mina ben, de ser på mig, de stirrar. 19 De delar mina kläder mellan sig och kastar lott om min klädnad.

2 visningar0 kommentarer
  • Admin

 

Högmässan, som leds av biskop Lars Artman, kommer att sändas live söndagen den 10 april 2022 kl 11:00


TEMA

Vägen till korset

Andra årgångens läsning


GAMMALTESTAMENTLIG LÄSNING

2 Mos 13:6-9

6 I sju dagar ska du äta osyrat bröd, och på sjunde dagen ska en Herrens högtid firas. 7 Under de sju dagarna ska man äta osyrat bröd. Inget syrat ska man då se hos dig, och det får inte finnas surdeg hos dig någonstans i landet.


8 På den dagen ska du förklara för din son: Detta gör jag på grund av det som Herren gjorde för mig när jag drog ut ur Egypten. 9 Det ska vara som ett tecken för dig på din hand och som en påminnelse på din panna, att Herrens undervisning ska vara i din mun, för med stark hand har Herren fört dig ut ur Egypten.


EPISTELTEXT

1 Kor 5:7-8

7 Rensa bort den gamla surdegen så att ni blir en ny deg, för ni är osyrade. Vårt påskalamm Kristus har blivit slaktat. 8 Låt oss därför fira högtid, inte med gammal surdeg, inte med ondskans och elakhetens surdeg, utan med renhetens och sanningens osyrade bröd.


EVANGELIETEXT

Luk 19:28-40

Jesus rider in i Jerusalem

28 När Jesus hade sagt detta gick han framför dem upp till Jerusalem. 29 Då han närmade sig Betfage och Betania vid det berg som kallas Olivberget, sände han i väg två av lärjungarna 30 och sade: "Gå in i byn där framme. När ni kommer in ska ni finna ett åsneföl som står bundet och som ännu ingen har suttit på. Ta loss det och led hit det. 31 Och om någon frågar er varför ni lossar det, ska ni svara: Herren behöver det."


32 De som var utsända gav sig i väg och fann att det var som han hade sagt dem. 33 De lossade fölet, och de som ägde det sade: "Varför tar ni loss fölet?" 34 De svarade: "Herren behöver det." 35 De ledde det till Jesus och lade sina mantlar på fölet och lät Jesus sitta upp. 36 Och där han red fram bredde man ut sina mantlar på vägen.


37 När han närmade sig sluttningen av Olivberget, började hela skaran av lärjungar i sin glädje prisa Gud med hög röst för alla kraftgärningar de hade fått se: 38 "Välsignad är han som kommer, kungen, i Herrens namn! Frid i himlen och ära i höjden!" 39 Några fariseer i folkmassan sade då till honom: "Mästare, säg åt dina lärjungar!" 40 Han svarade: "Jag säger er: Om de tiger, kommer stenarna att ropa."


PSALTARPSALM Psalm 118:1-14

1 Tacka Herren, för han är god,

evig är hans nåd.

2 Så ska Israel säga:

evig är hans nåd.

3 Så ska Arons hus säga:

evig är hans nåd.

4 Så ska de

som vördar Herren säga:

evig är hans nåd.


5 I min nöd ropade jag till Herren,

och Herren svarade

och gav mig rymlig plats.

6 Herren är med mig,

jag är inte rädd.

Vad kan en människa göra mig?

7 Herren är med mig,

han är min hjälpare.

Jag ska se i triumf

på dem som hatar mig.

8 Det är bättre att fly till Herren

än att lita till människor,

9 det är bättre att fly till Herren

än att lita till furstar.


10 Alla hednafolk omringade mig,

men i Herrens namn

avvärjde jag[h] dem.

11 De omringade mig

och inringade mig,

men i Herrens namn

avvärjde jag dem.

12 De omringade mig som bin,

men slocknade som eld i törne.

I Herrens namn

avvärjde jag dem.


13 De stötte mig hårt

för att få mig på fall,

men Herren hjälpte mig.

14 Herren är min styrka

och min lovsång,

han blev min frälsning.

3 visningar0 kommentarer

 

Gudtsänsten, som leds av VDM Patrik Toräng, kommer att sändas live söndagen den 3 april 2022 kl 11:00


TEMA

Försonaren

Andra årgångens läsning


GAMMALTESTAMENTLIG LÄSNING

Jes 43:23-25

23 Du har inte kommit till mig

med dina brännofferfår

eller ärat mig med dina slaktoffer.

Jag har inte gett dig arbete

med matoffer

eller möda med rökelse.

24 Du har inte köpt kalmus åt mig

för pengar

eller mättat mig

med dina slaktoffers fett.

I stället har du gett mig arbete

med dina synder

och möda med dina missgärningar.


25 Jag, jag är den som utplånar

dina brott för min egen skull,

dina synder minns jag inte mer.


EPISTELTEXT

Hebr 9:11-12, 15

11 Men nu har Kristus kommit som överstepräst för det goda som skulle komma. Genom det större och fullkomligare tabernaklet, som inte är gjort av människohand och alltså inte tillhör den här skapelsen, 12 gick han in i det allra heligaste en gång för alla, inte med bockars och kalvars blod utan med sitt eget blod, och vann en evig återlösning.


15 Därför är Kristus medlare för ett nytt förbund, för att de som är kallade ska få det utlovade eviga arvet, när han nu med sin död har friköpt oss från överträdelserna under det förra förbundet.


EVANGELIETEXT

Matt 21:33-43

Liknelsen om de onda vinodlarna

33 Lyssna på en annan liknelse: En husbonde planterade en vingård. Han satte stängsel runt den, högg ut en vinpress och byggde ett vakttorn. Sedan arrenderade han ut den till vinodlare och reste bort.


34 När skördetiden närmade sig, sände han sina tjänare till vinodlarna för att få sin del av frukten. 35 Men vinodlarna tog fast hans tjänare. En slog de, en annan dödade de och en tredje stenade de. 36 Återigen sände han andra tjänare, fler än de förra. Men de gjorde på samma sätt med dem.


37 Till sist sände han sin son till dem och sade: Min son kommer de att ha respekt för. 38 Men när vinodlarna fick se sonen sade de till varandra: Här är arvtagaren! Kom, vi dödar honom så får vi hans arv. 39 Och de tog fast honom, kastade ut honom ur vingården och dödade honom. 40 När nu vingårdens herre kommer, vad ska han då göra med dessa vinodlare?"


41 De svarade honom: "Han ska ge de onda en ond död och arrendera ut vingården till andra vinodlare som ger honom frukten i rätt tid." 42 Jesus sade till dem: "Har ni aldrig läst i Skrifterna:


Stenen som husbyggarna förkastade

har blivit en hörnsten.

Herren har gjort den till detta,

underbart är det i våra ögon.


43 Därför säger jag er: Guds rike ska tas ifrån er och ges åt ett folk som bär dess frukt.


PSALTARPSALM Psalm 43:1-5

Döm mig rättvist, Gud,

ta dig an min sak

mot ett kärlekslöst folk!

Rädda mig från falska

och onda människor,

2 för du, Gud, är min styrka.

Varför har du förkastat mig?

Varför måste jag gå sorgsen,

trängd av fiender?


3 Sänd ditt ljus och din sanning.

Låt dem leda mig,

låt dem föra mig

till ditt heliga berg

och dina boningar,

4 så att jag får gå in till Guds altare,

till Gud som är min glädje

och fröjd,

och tacka dig på harpa,

Gud, min Gud!


5 Varför så bedrövad, min själ,

varför så orolig i mig?

Hoppas på Gud.

Jag ska åter få tacka honom,

min frälsning och min Gud.

3 visningar0 kommentarer