Församlingsbrev

 

Hälsning från S:t Markus församling i Lund

Nummer 2 2020

Kära vänner,


    Härmed översänds församlingsblad för sommar- och hösttermin 2020. Predikoturerna är preliminära vad avser tjänstgörande präst.


    Det är verkligen märkliga och svåra tider vi lever i. Det var mycket länge sedan vår värld upplevde en så förödande pandemi som härjar i detta nu, och som ställer så mycket på ända. I mitten av mars månad drog den på allvar in över vårt land och började också påverka vårt församlingsliv. Jungfru Marie bebådelsedag (22/3) skulle vår gudstjänst ha letts av teol.kand. Henrik Andersson, en av de fyra studenterna på Lutherstiftelsens pastorala kurs som genomfördes januari till i början av april. P.g.a. myndigheternas maningar till försiktighet blev det inte så, utan Andreas fick leda vår tillbedjan istället. Många församlingar har av olika skäl valt att upphöra med sina söndagliga gudstjänster (och ibland ersätta dem med inspelade/streamade sådana). Men i S:t Markus har vi med tacksamhet haft möjlighet att varje söndag samlas till gudstjänst, även om medlemmar i riskgrupper inte kunnat delta. Kyrkkaffe har vi dock fått avstå ifrån, liksom bibelstudier och rådslag med årsmöte. Situationen är fortfarande allvarlig. Vi iakttar försiktighet för att begränsa risk för smittspridning. I dessa sköna sommardagar kan man dock vara tillsammans utomhus där smittrisken är mindre. Vi avser snart samlas till kyrkkaffe i Efs-kapellets trädgård.

 

    Rådslag och årsmöte är planerat att äga rum efter gudstjänsten 13/9. Söndagen dessförinnan (6/9) välkomnas prästen Mikael Löwegren som föreståndare på Laurentiistiftelsen. Vår församling kommer då att vara representerad bland de inbjudna gästerna.
Under vårterminen 2020 har S:t Matteus församling samlats till gudstjänster varannan söndag (kl.15) i EFS-kyrkan i centrala Helsingborg. Underlaget har glädjande nog visat sig vara så solitt att gemenskapen beslutat fortsätta sin verksamhet. Man har antagit en församlingsordning och begärt medlemskap i Missionsprovinsen. En möjlighet som dryftas är att S:t Matteus ingår i en ekonomisk gemenskap med S:t Markus. Vi skulle då samordna vår ekonomiska förvaltning vilket skulle spara tid och möda. Här kan vi också nämna att ett regionalt prästmöte är planerat i augusti. En sak som kommer att tas upp är konfirmandarbete. I Missionsprovinsens gemenskaper i söder börjar en hel del barn uppnå konfirmationsåldern, och det vore bra att samordna deras undervisning. 

 

    Det sistnämnda för oss till konfirmationsgudstjänsten som hölls i kapellet på Midsommardagen (20/6). P.g.a. pandemin fick datumet ändras och högtiden kunde dessvärre inte utlysas som officiell gudstjänst. Men den genomfördes trots allt! Dina Simonelli och Mathilda Toräng fick inför många vittnen svara ja på frågan om de vill leva i Kristi kyrkas gemenskap som de genom det heliga dopet upptagits i. Under gudstjänsten redovisade de båda konfirmanderna grunderna i den kristna tron med medverkan av Julia De Almeida och Johanna Toräng som konfirmerades i augusti 2018. Det blev en fin högtid med mycket musik och sång till Herrens ära. 

 

    Läget försvårar höstens planering. Vi vet t.ex. inte om Akademiska föreningens hälsningsgille kommer att genomföras som tidigare vid terminsstarten och om vi då kan vara representerade. Missionsprovinsens konvent är tänkt att äga rum den 16-17 oktober i Alvesta (Heliga trefaldighets församling) men det är inte säkert att det kan genomföras som vanligt. Något som dock underlättar vår planering är att vi nu firar alla våra gudstjänster i samma kyrkorum på Biskopsgatan 10. Endast gudstjänsten söndagen e. jul är kommer att äga rum på Bantorget 5 (p.g.a. Efs-församlingens julfirande). Vi hoppas kunna återuppta våra bibelstudier i höst, och det är möjligt att vi då samlas på Bantorget. Under hösten räknar vi också med att kunna anordna andra möten av olika slag där vi kan samtala om sådant som har med vår kristna tro att göra. Mer om detta senare.


Så får jag till sist önska er alla en skön och vilsam sommar! Patrik T

------------------------------

Arkiv:

        Nummer 3 2019 / 1 2020

 

Kära vänner,

    Härmed översänds församlingsblad för vårteminen 2020. Predikoturerna är preliminära vad avser präst som leder gudstjänst.

    Under höstterminen har vi firat nästan samtliga gudstjänster, som liksom tidigare samlar ungefär 15-30 personer i alla åldrar, i EFS-kapellet. Gudstjänsterna 4 advent och Annandag jul kommer att äga rum på Bantorget 5 p.g.a. iordningställande av kapellet för EFS-församlingens julfirande. Vi har också samlats i IOGT:s lokal då våra gudstjänster följdes av rådslag (6/10) samt adventsfika (1/12). Då vi har en längre ”eftersits” – vid adventsfikat i år hade vi en frågerunda om reformationen i Skåne – upplevs lokalerna på Bantorget speciellt ändamålsenliga. Dessutom har höstens bibelstudier, då vi bl.a. begrundat predikningar av förre domprosten i Växjö, Gustaf Adolf Danell, förlagts till något av smårummen på Bantorget 5. Även under våren kommer en del gudstjänster/samlingar att äga rum på IOGT.

   Vår medverkan i Akademiska Föreningens hälsningsgille uteblev i höstas p.g.a. platsbrist orsakad av ombyggnad av AF-borgen. Eventuellt kommer vi att presentera vår församling vid vårterminens gille som äger rum fredagen 7/2. Hör av dig till undertecknad om du vill medverka! Beträffande höstterminen kan också nämnas att Samuel Dernestål, som tillika med Eva Hergens är kyrkvärd, representerade vår församling vid Provinskonventet i Stockholm lördagen 19/10. Samt att några av oss träffades på Bishops Arms 25/10 för ”bordssamtal” om olika ämnen. Ytterligare sådana träffar kommer att äga rum under vårteminen. Kontakta Andreas K för mer information.

   Ett stort glädjeämne bland höstterminens alla begivenheter är två gudstjänster i Helsingborg. Efter att ha tagit del av önskemål från medkristna i staden med omnejd att Missionsprovinsens påbörjar gudstjänstverksamhet här, inbjöds till gudstjänst 10/11 och till högmässa 8/11. Dessa ägde rum i EFS-kyrkan i centrala Helsingborg (Bruksgatan 17). Den första gudstjänsten leddes av vår biskop Bengt Ådahl som också höll ett anförande över ämnet ”Vad vilja Missionsprovinsen?” Det korta svaret är att samla medkristna till gudstjänst i Ande och sanning så att Ordet och sakramenten får bevara Guds folk i tron och ge det frimodighet att på olika sätt vittna Evangeliet för sin nästa. Högmässan 2 advent leddes av Andreas K och Mattias Lindström. Båda gudstjänsterna samlade omkring 50 deltagare varav många barn. Under vårterminen är ytterligare tre gudstjänster inplanerade samma plats och tid (kl.15.00 – 19/1 gtj; 2/2 hm; 16/2 hm). Vill man via e-post informeras om verksamheten går det bra att maila gemenskapens kantor Adam Davidsson: adam.davidsson@missionsprovinsen.se.  

    Efter ett litet uppehåll kring årsskiftet återupptas våra gudstjänster med högmässa Trettondedag jul. Söndagen 26/4 följs gudstjänsten på IOGT av rådslag och årsmöte. Då är det dags för val av nytt kyrkoråd/styrelse för Föreningen S:t Markus församling i Lund. Vill man bli medlem i vår förening kan man betala medlemsavgiften till undertecknad. 50 kr per person fr.o.m. 2020.

  

   Lördagen 30/5 blir det konfirmationsgudstjänst. Det är undertecknads dotter Mathilda som skall bekräfta att hon vill leva i sitt dop. (Mathilda följer med klasskamrater i den kristna Johannesskolen konfirmationsundervisning i danska Folkekirkens församling i Hilleröd. Undervisningen kompletteras här hemma.) Alla är varmt välkomna att delta i högtidsgudstjänsten!  

  

   Vi hoppas även kunna fortsätta med bibelstudier i någon form. Kontakta Samuel D eller mig för info om detta.

   

    Också gudstjänsterna i Ravlunda fortsätter: 6/1 (hm); 19/1; 9/2; 1/3 (hm); 22/3; 19/4 (hm); 17/5; 31/5 (hm) samt 14/5. De leds av mig eller Jan-Erik Appell och inleds kl.15.  

 Så tillönskar jag Er en välsignad Jul och ett Gott Nytt år 2020!  PT

Nummer 2 2019

 

Kära vänner,

    Härmed översänds församlingsblad för sommar och höst 2019. Predikoturerna är preliminära vad avser präst som leder gudstjänst.

    Under vårterminen fortsatte vi att fira huvuddelen av våra gudstjänster i EFS-kapellet. Dessvärre drabbades kapellets källare av två stora vattenläckage tätt efter varandra vilket gör att man misstänkt vandalisering. Nu är emellertid lokalen iordningsställd och har blivit riktigt fin. Vi disponerar över ett utrymme där vi kan förvara liturgiska kläder och annat som behövs för gudstjänst och kyrkkaffe. Det underlättar mycket för förberedelserna. För att inte helt bryta upp från IOGT:s lokaler på Bantorget, har vi hittills firat gudstjänst där första söndagen varje månad. I höst kommer det att bli lite mer sällan. 4:e i advent och annandagen är det dock speciellt bra att ha tillgång till Bantorget 5 eftersom julfestligheterna i EFS-kapellet gör det mindre lämpligt att vara där då. De flesta av vårens bibelstudier hade vi också på IOGT. Vid sex tillfällen begrundade Bibelns undervisning om den Yttersta tiden. De flesta gångerna var vi fyra till sex deltagare. Bibelstudierna fortsätter i höst. Först skall vi ha en samling om den Yttersta domen som planerades till den 3/6 men som ställdes in. Vid vissa samlingar hann vi inte avsluta ämnena, så att ett par av höstens studier kommer att ägnas åt dem. Program kommer senare. Förslag till tema mottas med tacksamhet!

   En speciell begivenhet under våren var samlingen med teol.dr. Torbjörn Johansson, lektor vid Församlingsfakulteten i Göteborg (FFG), om kristen tro och politiska ställningstaganden. Föredraget, som följdes av samtal, ägde rum i EFS-kapellet lördagen 13/4. Det blev mycket uppskattat av de drygt 20 åhörarna. Torbjörn predikade sedan vid Palmsöndagens högmässa.

 

   Liksom tidigare år deltog församlingen i Akademiska Föreningens hälsningsgille där vi, omgivna andra föreningar och organisationer, presenterade vår gemenskap för studenter och andra besökande. Höstens hälsningsgille blir fredagen 6/9. Gillet ger tillfälle till samtal med studenter om kristen tro och kontakter med andra kristna organisationer. Hör av dig till undertecknad om du vill hjälpa till!     

   Vid församlingens rådslag och årsmöte söndagen 5/5 samtalade vi bl.a. om ekonomin. Det konstaterades att vi behöver få in minst 1000 kr per kollekttillfälle för att den skall vara i balans. Dessutom är det bra om det blir ett överskott så att församlingen kan bidra till prästtjänsten (50% av heltid) som ju bekostas av Lutherstiftelsen. Det beslutades också att vi i höst skall ha två externa kollektändamål: FFG och Nordiska Lutherhjälpen. Medlemsavgiften i Föreningen S:t Markus församling i Lund fastställdes till 50 kr (fr.o.m. 2020). Vi diskuterade möjligheten att genomföra en kyrkodag i nordvästra Skåne. Något datum har ännu inte kunnat fastställas.

  Vi får i tacksamhet uppmärksamma att Missionsprovinsen fått en ny biskop. Roland Gustafssons efterträdare Bengt Ådahl vigdes till provinsens tredje biskop vid en högtidsgudstjänst i Immanuelkyrkan i Göteborg söndagen 28/4. Det var en uppbygglig tilldragelse. Stor representation från lutherska kyrkor i andra länder (bl.a. bp. Hans Jönsson från Lettland, biskopar från Finland och Norge samt präster från England och Tyskland) erinrade om att Missionsprovinsen, och därmed vår församling, ingår den världsvida kyrkan och den familj av samfund som ansluter sig till den evangelisk-lutherska bekännelsen. Bengt Ådahl prästvigdes 1975 av biskop Bertil Gärtner för Göteborgs stift. Efter sin pensionering från tjänst som kyrkoherde i Slättåkra-Kvibille 2017 har han betjänat en koinonia i Oskarströmstrakten. Vi omsluter biskop Bengt med våra förböner!       

 

    Till sist något om sommaren. Undertecknad har semester 1/7 t.o.m. 4/8. Som framgår av predikoturerna kommer Andreas att leda gudstjänst vid två tillfällen under perioden. Både jag och Andreas är tillgängliga på telefon/e-post för pastorala ärenden.

   

Tillönskar er alla en välsignad fortsättning på sommaren! Patrik T  

KONTAKT

Pastor loci

Patrik Toräng

patrik.torang@gmail.com

070 615 11 61

Vice Pastor

Andreas Karlgren

070 832 42 16

GUDTJÄNSTER

Lund

Biskopsgatan 10

Bantorget 5

Österlen

i Ravlunda g:a skola

INFO VIA E-POST
  • Grey Facebook Icon

”JESUS KRISTUS ÄR DENSAMME IGÅR OCH IDAG OCH I EVIGHET!” HEBRÉERBREVET 13:8

This site was designed with the
.com
website builder. Create your website today.
Start Now