top of page

Församlingsbrev

              

Hälsning från S:t Markus församling i Lund

                                               Nummer 3/ 2023 ; 1/2024

Kära vänner,

    Härmed översänds församlingsblad med predikoturer för julen 2023 och vårterminen 2024. Som framgår firas denna jul högmässa på juldagen med S:t Matteus Hbg kl.15 och på annandagen gudstjänst med S:t Markus kl.11. Det är gott att kunna samordna vårt gudstjänstschema med en systerförsamling belägen inte så långt från Lund. Denna påsk kan vi även samlas till högmässa på annandagen med S:t Matteus (kl.15). En annan samling nära i tiden är högmässa följd av samvaro på Strandhems missionsgård i Örkelljunga trettondedag jul (6/1) kl. 9.30-15. Anmälan senast 29/12; det tas ut en avgift för måltiderna. Stort tack till vännerna i S:t Matteus för detta arrangemang med tillbedjan, undervisning och samtal om gemensamma angelägenheter!

   Konfirmationsundervisningen läsåret 2023-2024 samordnas också med S:t Matteus. Bl.a. har de tolv konfirmanderna haft två samlingar hos familjen Simonelli i Tågarp och ett ”allhelgonaläger” i Ramlösakyrkan i Helsingborg. Vid introduktionsträffar i Munka-Ljungby och Saltrup (Danmark) samt vid allhelgonalägret deltog även ungdomar som konfirmerades år 2022. Konfirmations-undervisningen fortsätter vt 2024, där ett läger på Bökebäcksgården (nära Kullaberg) i palmsöndagstid är ett viktigt inslag. Nio av konfirmanderna kommer från S:t Matteus, en från Helga trefaldighets församling i Alvesta och två från S:t Markus; Michele Simonelli och Dagmar Karlgren. Konfirmation är planerad att äga rum i Markaryds kyrka lördagen 25/5.

 

Av höstens händelser nämner vi också biskopsbesöket söndagen 3/9 (13 e tref). Biskop Bengt Ådahl ledde högmässan och berättade efter kyrklunchen om Missionsprovinsens nu 20 åriga historia. Till den välbesökta samlingen hade även många tillresta anslutit.

   Söndagen 10/9 hölls uppstartsmöte, bl.a. med information om tjänstetillsättning i S:t Matteus. Fr.o.m. september är Mattias Lindström t.f. kh. Kyrkoherdetjänst (50%) för denna församling har varit utlyst. Tillsättning sker i början av vårterminen. Hur det blir med kyrkoherdetjänst för S:t Markus församling efter sommaren blir klart under vårterminen. Om inte förr, så vid församlingens rådslag och årsmöte (12/5) kommer vi att tala mer om denna sak. Vid årsmötet sker även val av kyrkoråd.

   Vid gudstjänsten sön e alla helgons dag tillkännagavs att två systrar i tron fått hembud: Eva Hergens (11/12-22, 82 år, Lund) och Astrid Nordström (18/6-23, 95 år, Sjöbo). Eva och Astrid var sedan församlingen bildades år 2007 trogna gudstjänstdeltagare. Efter tacksägelse lystes frid över deras minne.

   Efter en högtidsgudstjänst 1:a i advent med evangelieprocession, musik och sång, hölls kyrklunch varefter vi sjöng klassiska adventspsalmer och fick veta lite mer om dessa. Då uppmärksammades också undertecknads 60-årsdag med vänliga ord och gåvor. Jag får tacka å det varmaste för den fina uppvaktningen!

  Till sist ska sägas att vi ca en gång i månaden haft bön och kyrkfrukost före gudstjänsten samt att det hållits två bibelstudier över Romarbrevet och Efesierbrevet (deltagande på plats och via länk). Dessa samlingar fortsätter under vårterminen. Tid och plats för bibelstudier meddelas senare. Beträffande kyrkfrukost och bön har detta inslag angetts preliminärt i predikoturerna.

 

Församlingen har fått inbjudan om deltagande i  Akademiska föreningens hälsningsgille i AF-borgen där föreningar och organisationer ges tillfälle att presentera sin verksamhet för studenter och andra. Gillet för vårterminen 2024 äger rum torsdagen 25/1 kl.12-16. Om vi är ett par stycken som kan hjälpas åt att representera vår gemenskap denna dag vore det bra om vi kunde delta. Meddela gärna undertecknad om ni kan vara med!

  

     Med tillönskan om en Välsignad jul och ett Gott nytt år! Patrik T    

 

-----------

Hälsning från S:t Markus församling i Lund

                                               Nummer 3/ 2022 ; 1/2023

Kära vänner,

   Julen närmar sig och med den nyårshelgen som inleder ett nytt kalenderår. Här följer några ord om församlings-livet det senaste halvåret, och lite om vad som väntar vårterminen 2023.

   I juli firades, liksom förra sommaren, högmässa varannan söndag med S:t Markus i Lund och varannan med S:t Matteus i Helsingborg. Det var gott att vänner från de båda gemenskaperna kunde delta i systerförsamlingens gudstjänster.

   Välsignelsen av denna samverkan har vi fått erfara ofta den senaste tiden. Lördagen 8/10 anordnades gemensam utflykt till Djurholmens strövområde på Hallandsåsen med många deltagare från gemenskaperna i Lund, Helsingborg och Yxenhult. En annan upplevelse som några av oss delade var en konsert på Malmö Live 4/11: Mozarts Requiem.

   Annars är nog största fördelen med samarbetet det ungdomsarbete som följt efter konfirmationsundervisningen förra läsåret. Här deltar också ungdomar från S:t Johannes församling vid Gratia Dei (Kristianstad), S:t Andreas församling (Emmaboda) och Helga Trefaldighets församling i Alvesta. Vi har haft en återträff med konfirmandgruppen i Åhus 10/9 och en ungdoms-samling för alla intresserade på Gratia Dei 3/12. Vid samlingarna har vi andakter, fördjupad undervisning och reflektion, samt andra aktiviteter (t.ex. en cykeltur till Åhus, strandpromenad och besök av en slottsruin). Dessa samlingar kommer att återtas under vårterminen. Vi inleder med en endagssamling främst för oss som firar gudstjänst i Lund lördagen 4/2. Sedan ser vi bl.a. fram emot ett kortare läger i Stilla veckan och deltagande i Missionsprovinsens samling för unga i Stockholm i anslutning till Kristi himmelsfärds helgen.

 

  Två gånger har vår församling samlats till uppstartsmöte/rådslag: 4/9 och 13/11. Vi kom fram till att det är bra med ett par mer informella rådslag per termin som komplement till ett mer formellt rådslag (med val av kyrkoråd etc.) följt av årsmötet för Föreningen S:t Markus församling i Lund (som framförallt handlar om ekonomin.) Vid rådslagen i höstas lyftes värdet av familje-gudstjänster fram. En sådan firades 1:a i advent i IOGT:s lokaler, följd av adventsfika och frågerunda om apostlarna. Ytterligare en familjegudstjänst kommer att firas Trettondedag jul (i EFS-kapellet). Efter gudstjänsten följer julspel framfört av barnen i söndagsskolan samt julfest. Det konstaterades också att det vore med en eller ett par samlingar efter gudstjänsten med undervisning och vittnesbörd. Förhoppningsvis kan lärare från Församlings-fakulteten i Göteborg och medarbetare från Open Doors (som ju hjälper förföljda kristna i världen) medverka. Eventuellt kan detta ske i samarbete med EFS-församlingen.

   Utöver att ge mer kunskap och insikt är ett syfte med dessa samlingar att få kontakt med medmänniskor som inte känner till vår församling. Efter ett längre uppehåll p.g.a. pandemin var församlingen representerad vid Akademiska föreningens hälsnings-gille 6/9 - ett tillfälle att berätta om vår församling för nya studenter och andra intresserade. Denna gång blev det mer samtal än vanligt. Kanske eftersom vi var fler som medverkade. Vårterminens hälsningsgille genomförs på AF-borgen 26/1. Har man möjlighet att hjälpa till så kontakta undertecknad!

   Ett annat tillfälle att knyta kontakter och fördjupa relationer är ”bordssamtalen” som nu återupptagits. 3/11 träffandes en skara från olika ”sammanhang” på Bishops arms i Lund för samtal om det ena och det andra.

    Ett nytt inslag i församlingslivet är att det ungefär en gång/månad inbjuds till bön före gudstjänst. Detta är mycket värdefullt. Det skall också sägas att de månatliga bibelstudierna på IOGT fortsätter. F.n. studeras Romarbrevet. Man kan delta via länk.

Information om gudstjänster och andra samlingar finns på hemsidan. Till sist: notera live-stream sändningarna på vår YouTube-kanal: ”Sankt Markus församling – Missionsprovinsen”.

   Så tillönskas ni en Välsignad jul och ett Gott nytt nådens år 2023! PT

+++++++++++++++++++++++++

Kära vänner,

Det är högsommar och därmed hög tid för ett församlingsbrev.

 

Den gångna vårterminen var en händelserik period. Utöver våra söndagliga gudstjänster samt bibelstudier/ katekesförklaringar ett par vardagskvällar på IOGT, var konfirmandundervisningen, inledd i oktober i fjol, en betydelsefull del i församlingslivet. Den avslutades med en högtidlig gudstjänst i en nästan fullsatt EFS-kyrka i Helsingborg. Efter att ha redovisat den kristna troslärans grundläggande sanningar fick tio konfirmander från S:t Markus församling i Lund, S:t Matteus och Helga Trefaldighets församlingar i Helsingborg och Alvesta säga sitt ”ja” till ett fortsatt liv i det kristna dopet, varefter de mottog Herrens välsignelse och personliga bibelord. Ytterligare fyra konfirmander som deltagit i undervisningen – tre från S:t Johannes församling i Yxenhult och en från S:t Johannes församling på Gratia Dei i Kristianstad - konfirmerades i sina hemförsamlingar (p.g.a. utrymmesbrist). 

     Konfirmationsförberedelserna genomfördes i form av lördagsträffar i Tågarp hos familjen Simonelli, samlingar på Gratia Dei och en lägervistelse på Bökebäcksgården (Kullaberg) i Stilla veckan. Intrycket är att lästiden varit en positiv upplevelse för både ledare och konfirmander. Vi hoppas på en fortsättning med möten för konfirmerad ungdom regionalt i Skåne och Småland, och även deltagande i sådana samlingar anordnade av Missionsprovinsen centralt. Överskottet från lägeravgifter och bidrag har avsatts för ungdomsarbete i region syd. En återträff är planerad lördagen 3/9, förmodligen på Gratia Dei.

 

En annan begivenhet under våren var utflykten till Fulltofta strövområde Annandag påsk. Utflykten samlade ett 20-tal personer, föräldrar och unga, som efter en promenad i det vackra vårvädret följd av en picknick, samlades till andakt och samtal om församlingslivet. Vi kom bl.a. fram till att det är angeläget att ibland, ca en gång i månaden, samlas till bön före gudstjänst. Vi konstaterade också att det vore bra med regelbundna utflykter. I september 2022 kan det bli en liten tur till norra Själland.

 

Efter gudstjänsten 29/5 hölls rådslag och årsmöte. Det noterades att Samuel Dernestål lämnat kyrkorådet p.g.a. av flytt till Göteborg. Han ersätts av Domenico Simonelli (tidigare suppleant). I rapporten från kassören Lars-Olof Davidsson informerades det bl.a. om att givandet nu medger inbetalning av budgeterade 40.000 kr/år till Lutherstiftelsens prästkassa. Övriga stora kostnader är hyra (ca 21.000 kr/termin) och avgift till Missionsprovinsen (6.000 kr/år).

    Vid rådslaget beslöts vidare att vi även fortsättningsvis tar upp två kollekter, en till församlingen och en till ett ”externt ändamål”. Det externa ändamålet skiftar varje kvartal. T.o.m. augusti är detta Församlingsfakulteten i Göteborg (FFG). Fr.o.m. september t.o.m. november är ändamålet Nordiska Lutherhjälpen.

    Det bestämdes också att vi skall ha ett uppstartsmöte efter gudstjänsten söndagen 4/9. Bl.a. blir det då samtal om hur kyrkkaffet kan organiseras och om samlingar utöver gudstjänsterna: bibelstudier, utflykter och informella träffar för samtal om allt möjligt på någon servering i Lund. Eventuellt kommer vi i september att återuppta vår närvaro vid Hälsningsgillet på AF-borgen där ideella organisationer, presenterar sin verksamhet för nya studenter.

 

Till sist:

     Tors 11/8 till lör 13/8 anordnar FFG ”Sommarbibelskola för unga” i Göteborg med undervisning, samvaro mm. Ämnet är treenighetsläran. Se vidare: ffg.se/evenemang/bibelskola-for-unga-i-sommarstaden-goteborg. Dessa dagar kan verkligen rekommenderas! Anmälan senast den 31/7 till info@ffg.se  

   Som framgår av predikoturerna firas högmässa i juli varannan söndag kl.11 i Lund och varannan kl.15 i Helsingborg. Fr.o.m. augusti återupptas söndagliga gudstjänster med vår församling.

 

Så tillönskar jag er alla en välsignad fortsättning på sommaren! PT

           

 

 

 

 

 

 

 

Hälsning från S:t Markus församling i Lund

                                                            Nummer 2 / 2021

Kära vänner,

    Härmed översänds församlingsblad med preliminära predikoturer för sommaren och höstterminen 2021.

Också vårterminen detta år präglades av pandemin. T.o.m. maj månads slut har våra gudstjänster högst fått samla åtta deltagare utöver medverkande (präst, kantor, vaktmästare, övriga musiker …). Vi är ändå glada över att ha kunnat samlas till gemensam tillbedjan varje söndag som planerat, ibland med nattvardsgång för den lilla skaran före gudstjänsten kl.11. En ny resurs av stor betydelse för att fler skall kunna följa våra gudstjänster är vår youtube kanal: ”Sankt Markus församling – Missionsprovinsen”. Följ gärna den!

   Vi är tacksamma för att ingen av vårt ”kyrkfolk” verkar ha blivit allvarligt sjuk i Covid 19. Nu sjunker smittotalen, många är vaccinerade och restriktioner hävs. Förhoppningsvis kan församlingslivet återgå till det normala, vilket bl.a. innebär att vi kan samlas till kyrkkaffe igen. Vi räknar med detta varför det kallas till rådslag och årsmöte efter gudstjänsten den 5/9. Dessa samlingar kunde ju inte genomföras under våren. Beträffande kyrkorådet hade vi under vårterminen två möten digitalt (18/1 och 8/4). Vid mötet 8/4 fick vi ett samtal med vår biskop Bengt Ådahl. Det har även hållits tre bibelstudier (8/2 ”Jesus och ondskan”; 22/3 ”Lidandet i Bibeln” och 19/4 ”Livet i Jesu uppståndelses seger”). Två samlingar ägde rum i IOGT:s lokaler. Några deltog via datalänk.

 

I skrivande stund är det midsommar och predikoturerna t.o.m. 4.e i advent är äntligen klara. P.g.a. rådande läge har planeringen dragit ut på tiden. Som framgå sammanlyses två högmässor (11/7 och 25/7) till S:t Matteus församling som samlas på Bruksgatan 27 i Helsingborg (nära Knutpunkten). Söndagarna den 4/7 och den 18/7 sammanlyser S:t Matteus församling sina gudstjänster till oss i Lund. Fr.o.m. söndagen den 1 augusti firar vi åter söndaglig gudstjänst.

 

Under hösten kommer vi att inleda konfirmandundervisning vissa lördagar. Det kan bli så många som fyra barn i vår församling som kommer att delta. Vi räknar med att konfirmanderna kommer att samlas vissa lördagar. Undervisningen samordnas med Heliga Trefaldighets församling (Alvesta) på så sätt att vi hoppas kunna ha ett par gemensamma lägervistelser. Planering sker senare i sommar.

   Under höstterminen hoppas vi också kunna återuppta annan verksamhet som bibelstudier (förmodligen vissa måndagar på IOGT), informella träffar med samtal ”om det ena och den andra” på något serveringsställe i Lund och kanske något offentligt föredrag. Vid vårt förra rådslag 13/9 2020 bestämdes att vi skulle ha en ”materialvårdsdag” för att se över våra tillhörigheter i EFS-kapellets källare. Vi talade också om att inbjuda till en musikgudstjänst i EFS-kapellet en lördag i advent med sång och instrumentalmusik inför julhögtiden. Kanske kan sådana samlingar genomföras detta år? Vid rådslaget den 5/9 får vi tillfälle att samtala om detta. Vi kommer då också att fastställa kollektändamål samt diskutera frågan om församlingens ekonomiska engagemang för prästtjänsten, eventuellt tillsammans med S:t Matteus församling i Helsingborg. Andreas Karlgren leder beredningen av denna fråga.

Missionsprovinsen inkom under våren med en förfrågan om vår församling kunde tänka sig att vara värd för Missionsprovinsens konvent den 30-31 oktober. Efter att ha försäkrat mig om att ett par av er är villiga att hjälpa undertecknad med praktiska sysslor, har jag svarat ja på denna begäran. Förhandlingarna äger rum i EFS-kapellet och måltider intas i Filippis lokaler på Sandgatan 14C. Om ni har möjlighet att hjälpa till med genomförandet av detta arrangemang kan ni kontakta mig. I anslutning till konventet anordnar Missionsprovinsen intressanta föredrag i olika ämnen. Alla är naturligtvis välkomna att övervara dessa.

   Så vill jag till sist tillönska er alla en skön och välsignad sommar.

                   Patrik Toräng

----

 

Hälsning från S:t Markus församling i Lund

              Nummer 1 2021

 

Kära vänner,

    Härmed översänds församlingsblad med preliminära predikoturer för vårterminen 2021. Preliminära om sagt, liksom det mesta av planeringen i dessa tider. 2020 har varit ett besvärligt, för att inte säga ett riktigt dåligt år. Farsoten har dragit fram över hela vår värld och fört med sig sjukdom och död, ekonomisk kris och oro av olika slag. Även om man kan hoppas att vaccinet är ljuset i tunneln så har mänskligheten ännu inte befriats från virusets grepp. Pandemin kommer att prägla många månader framöver.

   Vi har i vår församling kunnat upprätthålla gudstjänstlivet vilket vi är tacksamma för. Så även den senaste tiden, då vi inte får samlas mer än åtta deltagare åt gången. Under en begränsad tid under sommaren och de första höstmånaderna hade vi kyrkkaffe, höll rådslag och årsmöte (13/9) och samlades till bibelstudium (26/10).  Under senhösten och i december har det blivit annorlunda. De flesta av församlingens medlemmar avstår nu från att delta fysiskt. Att i hemmen läsa Guds ord och be i Jesu namn samt följa gudstjänster via datorn blir utvägen för många i den situation som råder. Andreas har också genomfört gudstjänster hemma hos några av er.

   Vid årsmötet den 20/9 förrättades val till vårt kyrkoråd. Detta består nu av följande ordinarie ledamöter: Magnus Aspenberg, Adrian De Almeida, Samuel Dernestål, Andreas Karlgren (vice ordf.), Patrik Toräng (ordf.), Martin Truedsson och Karin Werell. Suppleanter är Eva Hergens, Kerstin Sidenvall-Karlgren och Domenico Simonelli. Vid det efterföljande rådslaget samtalade vi om konfirmationsundervisning, en materialvårdsdag för att se över vårt lösöre i EFS-kapellets källare samt träffar på någon av Lunds serveringar för samtal och reflektion. Dessutom fanns det tankar på att inbjuda till en musikgudstjänst i EFS-kapellet en lördag i advent med sång och instrumentalmusik inför julen. Men pandemin satte stopp för alla sådana planer! Ett förslag som dock genomförts är att Samuel och Adrian nu tjänar som lektorer vid våra gudstjänster och läser GT- och episteltexterna. Förutom det ovannämnda bibelstudiet (om det kristna vittnesbördet) har vi haft ett digitalt sådant den 23/11. Bibelstudier med hjälp av dator kommer att återupptas efter jul följande måndagar (19-20.30): 18/1; 8/2; 1/3; 22/3; 12/4; 10/5 och den 31/5. När det blir möjligt samlas vi åter i IOGT:s lokaler på Bantorget 5. Mer information kommer.

   Gudstjänsterna i EFS-kapellet fortsätter enligt predikoturer – hoppas vi! T.v. gäller som sagt max åtta personer (utöver präst och kantor) och föranmälan. Blir vi fler dubbleras gudstjänsten. Information via mail inför varje gudstjänst. Sedan en tid spelas många predikningar in och läggs upp på hemsidan. Kanske borde vi skaffa utrustning för videoinspelningar av gudstjänsterna. Detta får kyrkorådet ta ställning till. Annat på dagordningen är kollektändamål, planer för samordning av delar av verksamheten med S:t Matteus församling i Helsingborg samt ett ekonomiskt ansvarstagande av församlingen för kostnader för prästlön. Det kommer att kallas till (virtuellt) kyrkoråd i mitten av januari månad. Förhoppningsvis vet vi då mer om vad pandemin innebär för vårt församlingsliv.

   I en tid fylld av negativa nyheter är det gott att få fortsätta att fira frälsningshistoriens glädjefulla händelser. Hur illa det än går här i världen så förtar nöden inget av det hopp som Evangeliet ger oss skäl att jubla över sedan Jesu seger över mörkrets makter för snart 2000 år sedan. Om ett par dagar får vi fira Guds Sons födelse. Och åtta dagar efter jul, på nyårsdagen, är ämnet Jesu namn. Jesus – Gud frälser! Så inleds ett nytt nådens år med Herren då helgdagarnas budskap förkunnar att Herrens nåd är var morgon ny och att Jesus vår Frälsare är med oss alla dagar intill tidens slut. Måtte inte mörkret på vår jord kväva detta vårt hopp! Och inte heller få oss att glömma att tacka Gud för alla timliga gåvor han ständigt överöser oss med även i denna tid.

   Med tillönskan om en Välsignad jul och ett Gott nytt nådens år 2021! Patrik T    

 

 

 

Hälsning från S:t Markus församling i Lund

Nummer 2 2020

Kära vänner,


    Härmed översänds församlingsblad för sommar- och hösttermin 2020. Predikoturerna är preliminära vad avser tjänstgörande präst.


    Det är verkligen märkliga och svåra tider vi lever i. Det var mycket länge sedan vår värld upplevde en så förödande pandemi som härjar i detta nu, och som ställer så mycket på ända. I mitten av mars månad drog den på allvar in över vårt land och började också påverka vårt församlingsliv. Jungfru Marie bebådelsedag (22/3) skulle vår gudstjänst ha letts av teol.kand. Henrik Andersson, en av de fyra studenterna på Lutherstiftelsens pastorala kurs som genomfördes januari till i början av april. P.g.a. myndigheternas maningar till försiktighet blev det inte så, utan Andreas fick leda vår tillbedjan istället. Många församlingar har av olika skäl valt att upphöra med sina söndagliga gudstjänster (och ibland ersätta dem med inspelade/streamade sådana). Men i S:t Markus har vi med tacksamhet haft möjlighet att varje söndag samlas till gudstjänst, även om medlemmar i riskgrupper inte kunnat delta. Kyrkkaffe har vi dock fått avstå ifrån, liksom bibelstudier och rådslag med årsmöte. Situationen är fortfarande allvarlig. Vi iakttar försiktighet för att begränsa risk för smittspridning. I dessa sköna sommardagar kan man dock vara tillsammans utomhus där smittrisken är mindre. Vi avser snart samlas till kyrkkaffe i Efs-kapellets trädgård.

 

    Rådslag och årsmöte är planerat att äga rum efter gudstjänsten 13/9. Söndagen dessförinnan (6/9) välkomnas prästen Mikael Löwegren som föreståndare på Laurentiistiftelsen. Vår församling kommer då att vara representerad bland de inbjudna gästerna.
Under vårterminen 2020 har S:t Matteus församling samlats till gudstjänster varannan söndag (kl.15) i EFS-kyrkan i centrala Helsingborg. Underlaget har glädjande nog visat sig vara så solitt att gemenskapen beslutat fortsätta sin verksamhet. Man har antagit en församlingsordning och begärt medlemskap i Missionsprovinsen. En möjlighet som dryftas är att S:t Matteus ingår i en ekonomisk gemenskap med S:t Markus. Vi skulle då samordna vår ekonomiska förvaltning vilket skulle spara tid och möda. Här kan vi också nämna att ett regionalt prästmöte är planerat i augusti. En sak som kommer att tas upp är konfirmandarbete. I Missionsprovinsens gemenskaper i söder börjar en hel del barn uppnå konfirmationsåldern, och det vore bra att samordna deras undervisning. 

 

    Det sistnämnda för oss till konfirmationsgudstjänsten som hölls i kapellet på Midsommardagen (20/6). P.g.a. pandemin fick datumet ändras och högtiden kunde dessvärre inte utlysas som officiell gudstjänst. Men den genomfördes trots allt! Dina Simonelli och Mathilda Toräng fick inför många vittnen svara ja på frågan om de vill leva i Kristi kyrkas gemenskap som de genom det heliga dopet upptagits i. Under gudstjänsten redovisade de båda konfirmanderna grunderna i den kristna tron med medverkan av Julia De Almeida och Johanna Toräng som konfirmerades i augusti 2018. Det blev en fin högtid med mycket musik och sång till Herrens ära. 

 

    Läget försvårar höstens planering. Vi vet t.ex. inte om Akademiska föreningens hälsningsgille kommer att genomföras som tidigare vid terminsstarten och om vi då kan vara representerade. Missionsprovinsens konvent är tänkt att äga rum den 16-17 oktober i Alvesta (Heliga trefaldighets församling) men det är inte säkert att det kan genomföras som vanligt. Något som dock underlättar vår planering är att vi nu firar alla våra gudstjänster i samma kyrkorum på Biskopsgatan 10. Endast gudstjänsten söndagen e. jul är kommer att äga rum på Bantorget 5 (p.g.a. Efs-församlingens julfirande). Vi hoppas kunna återuppta våra bibelstudier i höst, och det är möjligt att vi då samlas på Bantorget. Under hösten räknar vi också med att kunna anordna andra möten av olika slag där vi kan samtala om sådant som har med vår kristna tro att göra. Mer om detta senare.


Så får jag till sist önska er alla en skön och vilsam sommar! Patrik T

------------------------------

Arkiv:

        Nummer 3 2019 / 1 2020

 

Kära vänner,

    Härmed översänds församlingsblad för vårteminen 2020. Predikoturerna är preliminära vad avser präst som leder gudstjänst.

    Under höstterminen har vi firat nästan samtliga gudstjänster, som liksom tidigare samlar ungefär 15-30 personer i alla åldrar, i EFS-kapellet. Gudstjänsterna 4 advent och Annandag jul kommer att äga rum på Bantorget 5 p.g.a. iordningställande av kapellet för EFS-församlingens julfirande. Vi har också samlats i IOGT:s lokal då våra gudstjänster följdes av rådslag (6/10) samt adventsfika (1/12). Då vi har en längre ”eftersits” – vid adventsfikat i år hade vi en frågerunda om reformationen i Skåne – upplevs lokalerna på Bantorget speciellt ändamålsenliga. Dessutom har höstens bibelstudier, då vi bl.a. begrundat predikningar av förre domprosten i Växjö, Gustaf Adolf Danell, förlagts till något av smårummen på Bantorget 5. Även under våren kommer en del gudstjänster/samlingar att äga rum på IOGT.

   Vår medverkan i Akademiska Föreningens hälsningsgille uteblev i höstas p.g.a. platsbrist orsakad av ombyggnad av AF-borgen. Eventuellt kommer vi att presentera vår församling vid vårterminens gille som äger rum fredagen 7/2. Hör av dig till undertecknad om du vill medverka! Beträffande höstterminen kan också nämnas att Samuel Dernestål, som tillika med Eva Hergens är kyrkvärd, representerade vår församling vid Provinskonventet i Stockholm lördagen 19/10. Samt att några av oss träffades på Bishops Arms 25/10 för ”bordssamtal” om olika ämnen. Ytterligare sådana träffar kommer att äga rum under vårteminen. Kontakta Andreas K för mer information.

   Ett stort glädjeämne bland höstterminens alla begivenheter är två gudstjänster i Helsingborg. Efter att ha tagit del av önskemål från medkristna i staden med omnejd att Missionsprovinsens påbörjar gudstjänstverksamhet här, inbjöds till gudstjänst 10/11 och till högmässa 8/11. Dessa ägde rum i EFS-kyrkan i centrala Helsingborg (Bruksgatan 17). Den första gudstjänsten leddes av vår biskop Bengt Ådahl som också höll ett anförande över ämnet ”Vad vilja Missionsprovinsen?” Det korta svaret är att samla medkristna till gudstjänst i Ande och sanning så att Ordet och sakramenten får bevara Guds folk i tron och ge det frimodighet att på olika sätt vittna Evangeliet för sin nästa. Högmässan 2 advent leddes av Andreas K och Mattias Lindström. Båda gudstjänsterna samlade omkring 50 deltagare varav många barn. Under vårterminen är ytterligare tre gudstjänster inplanerade samma plats och tid (kl.15.00 – 19/1 gtj; 2/2 hm; 16/2 hm). Vill man via e-post informeras om verksamheten går det bra att maila gemenskapens kantor Adam Davidsson: adam.davidsson@missionsprovinsen.se.  

    Efter ett litet uppehåll kring årsskiftet återupptas våra gudstjänster med högmässa Trettondedag jul. Söndagen 26/4 följs gudstjänsten på IOGT av rådslag och årsmöte. Då är det dags för val av nytt kyrkoråd/styrelse för Föreningen S:t Markus församling i Lund. Vill man bli medlem i vår förening kan man betala medlemsavgiften till undertecknad. 50 kr per person fr.o.m. 2020.

  

   Lördagen 30/5 blir det konfirmationsgudstjänst. Det är undertecknads dotter Mathilda som skall bekräfta att hon vill leva i sitt dop. (Mathilda följer med klasskamrater i den kristna Johannesskolen konfirmationsundervisning i danska Folkekirkens församling i Hilleröd. Undervisningen kompletteras här hemma.) Alla är varmt välkomna att delta i högtidsgudstjänsten!  

  

   Vi hoppas även kunna fortsätta med bibelstudier i någon form. Kontakta Samuel D eller mig för info om detta.

   

    Också gudstjänsterna i Ravlunda fortsätter: 6/1 (hm); 19/1; 9/2; 1/3 (hm); 22/3; 19/4 (hm); 17/5; 31/5 (hm) samt 14/5. De leds av mig eller Jan-Erik Appell och inleds kl.15.  

 Så tillönskar jag Er en välsignad Jul och ett Gott Nytt år 2020!  PT

Nummer 2 2019

 

Kära vänner,

    Härmed översänds församlingsblad för sommar och höst 2019. Predikoturerna är preliminära vad avser präst som leder gudstjänst.

    Under vårterminen fortsatte vi att fira huvuddelen av våra gudstjänster i EFS-kapellet. Dessvärre drabbades kapellets källare av två stora vattenläckage tätt efter varandra vilket gör att man misstänkt vandalisering. Nu är emellertid lokalen iordningsställd och har blivit riktigt fin. Vi disponerar över ett utrymme där vi kan förvara liturgiska kläder och annat som behövs för gudstjänst och kyrkkaffe. Det underlättar mycket för förberedelserna. För att inte helt bryta upp från IOGT:s lokaler på Bantorget, har vi hittills firat gudstjänst där första söndagen varje månad. I höst kommer det att bli lite mer sällan. 4:e i advent och annandagen är det dock speciellt bra att ha tillgång till Bantorget 5 eftersom julfestligheterna i EFS-kapellet gör det mindre lämpligt att vara där då. De flesta av vårens bibelstudier hade vi också på IOGT. Vid sex tillfällen begrundade Bibelns undervisning om den Yttersta tiden. De flesta gångerna var vi fyra till sex deltagare. Bibelstudierna fortsätter i höst. Först skall vi ha en samling om den Yttersta domen som planerades till den 3/6 men som ställdes in. Vid vissa samlingar hann vi inte avsluta ämnena, så att ett par av höstens studier kommer att ägnas åt dem. Program kommer senare. Förslag till tema mottas med tacksamhet!

   En speciell begivenhet under våren var samlingen med teol.dr. Torbjörn Johansson, lektor vid Församlingsfakulteten i Göteborg (FFG), om kristen tro och politiska ställningstaganden. Föredraget, som följdes av samtal, ägde rum i EFS-kapellet lördagen 13/4. Det blev mycket uppskattat av de drygt 20 åhörarna. Torbjörn predikade sedan vid Palmsöndagens högmässa.

 

   Liksom tidigare år deltog församlingen i Akademiska Föreningens hälsningsgille där vi, omgivna andra föreningar och organisationer, presenterade vår gemenskap för studenter och andra besökande. Höstens hälsningsgille blir fredagen 6/9. Gillet ger tillfälle till samtal med studenter om kristen tro och kontakter med andra kristna organisationer. Hör av dig till undertecknad om du vill hjälpa till!     

   Vid församlingens rådslag och årsmöte söndagen 5/5 samtalade vi bl.a. om ekonomin. Det konstaterades att vi behöver få in minst 1000 kr per kollekttillfälle för att den skall vara i balans. Dessutom är det bra om det blir ett överskott så att församlingen kan bidra till prästtjänsten (50% av heltid) som ju bekostas av Lutherstiftelsen. Det beslutades också att vi i höst skall ha två externa kollektändamål: FFG och Nordiska Lutherhjälpen. Medlemsavgiften i Föreningen S:t Markus församling i Lund fastställdes till 50 kr (fr.o.m. 2020). Vi diskuterade möjligheten att genomföra en kyrkodag i nordvästra Skåne. Något datum har ännu inte kunnat fastställas.

  Vi får i tacksamhet uppmärksamma att Missionsprovinsen fått en ny biskop. Roland Gustafssons efterträdare Bengt Ådahl vigdes till provinsens tredje biskop vid en högtidsgudstjänst i Immanuelkyrkan i Göteborg söndagen 28/4. Det var en uppbygglig tilldragelse. Stor representation från lutherska kyrkor i andra länder (bl.a. bp. Hans Jönsson från Lettland, biskopar från Finland och Norge samt präster från England och Tyskland) erinrade om att Missionsprovinsen, och därmed vår församling, ingår den världsvida kyrkan och den familj av samfund som ansluter sig till den evangelisk-lutherska bekännelsen. Bengt Ådahl prästvigdes 1975 av biskop Bertil Gärtner för Göteborgs stift. Efter sin pensionering från tjänst som kyrkoherde i Slättåkra-Kvibille 2017 har han betjänat en koinonia i Oskarströmstrakten. Vi omsluter biskop Bengt med våra förböner!       

 

    Till sist något om sommaren. Undertecknad har semester 1/7 t.o.m. 4/8. Som framgår av predikoturerna kommer Andreas att leda gudstjänst vid två tillfällen under perioden. Både jag och Andreas är tillgängliga på telefon/e-post för pastorala ärenden.

   

Tillönskar er alla en välsignad fortsättning på sommaren! Patrik T  

bottom of page