top of page
  • Skribentens bildAdmin

Domssöndagen

TEMA

Kristi återkomst

Första årgångens läsningar


GAMMALTESTAMENTLIG LÄSNING

Jes 65: 17-19

Det nya Jerusalem

17 Se, jag skapar nya himlar och en ny jord,

och man skall inte mer komma ihåg det förgångna

eller tänka på det.

18 Men fröjda er och jubla till evig tid

över det som jag skapar,

ty se, jag skapar Jerusalem till jubel

och dess folk till fröjd.

19 Jag skall jubla över Jerusalem,

fröjda mig över mitt folk.

Där skall inte mer höras gråt eller klagan.


EPISTEL

Upp 20: 11-12

Den slutliga domen

11 Och jag såg en stor vit tron och honom som satt på den. För hans ansikte flydde jord och himmel, och det fanns ingen plats för dem. 12 Och jag såg de döda, både stora och små, stå inför tronen. Och böcker öppnades, och ännu en bok öppnades, livets bok. Och de döda blev dömda efter sina gärningar, efter vad som stod skrivet i böckerna.


EVANGELIUM

Matt 25: 31-46

Människosonens dom

31 När Människosonen kommer i sin härlighet och alla änglar med honom, då skall han sätta sig på sin härlighets tron. 32 Och alla folk skall samlas inför honom, och han skall skilja dem från varandra, som en herde skiljer fåren från getterna. 33 Och fåren skall han ställa på sin högra sida och getterna på den vänstra. 34 Då skall konungen säga till dem som står på hans högra sida: Kom, ni min Faders välsignade, och ta i besittning det rike som stått färdigt åt er från världens begynnelse. 35 Ty jag var hungrig och ni gav mig att äta. Jag var törstig och ni gav mig att dricka. Jag var främling och ni tog emot mig. 36 Jag var naken och ni klädde mig. Jag var sjuk och ni besökte mig. Jag var i fängelse och ni kom till mig. 37 Då skall de rättfärdiga svara honom: Herre, när såg vi dig hungrig och gav dig att äta, eller törstig och gav dig att dricka? 38 Och när såg vi dig vara främling och tog emot dig eller naken och klädde dig? 39 Och när såg vi dig sjuk eller i fängelse och kom till dig? 40 Då skall konungen svara dem: Amen säger jag er: Allt vad ni har gjort för en av dessa mina minsta bröder, det har ni gjort mot mig.


41 Sedan skall han säga till dem som står på den vänstra sidan: Gå bort ifrån mig, ni förbannade, till den eviga elden som är beredd åt djävulen och hans änglar. 42 Ty jag var hungrig och ni gav mig inte att äta. Jag var törstig och ni gav mig inte att dricka. 43 Jag var främling och ni tog inte emot mig, naken och ni klädde mig inte, sjuk och i fängelse och ni besökte mig inte. 44 Då skall de svara: Herre, när såg vi dig hungrig eller törstig eller som främling eller naken eller sjuk eller i fängelse och tjänade dig inte? 45 Då skall han svara dem: Amen säger jag er: Allt vad ni inte har gjort för en av dessa minsta, det har ni inte heller gjort för mig. 46 Och dessa skall gå bort till evigt straff, men de rättfärdiga till evigt liv."PSALTARPSALM

Psalm 50: 1-23

Herrens dom över sitt folk

1 En psalm av Asaf.


Gud, Herren Gud, har talat,

han kallar på jorden från öster till väster.

2 Från Sion, fullkomlig i skönhet,

träder Gud fram i glans.

3 Vår Gud kommer, han skall ej tiga.

Förtärande eld går framför honom

och kring honom stormar det våldsamt.

4 Han kallar på himlen där ovan

och på jorden för att döma sitt folk:

5 "Församla till mig mina fromma,

som sluter förbund med mig vid offer."

6 Himlarna förkunnar hans rättfärdighet,

ty Gud är den som dömer. Sela.


7 "Hör, mitt folk, jag vill tala,

Israel, jag vill vittna mot dig:

Jag är Gud, din Gud.

8 Det är inte för dina slaktoffer

jag vill gå till rätta med dig,

dina brännoffer har jag alltid inför mig.

9 Jag vill inte ta tjurar ur ditt hus

eller bockar ur dina fållor,

10 ty alla skogens djur är mina,

boskapen på de tusen bergen.

11 Jag känner alla fåglar på bergen,

allt som rör sig på marken är mitt.

12 Om jag hungrade skulle jag inte säga det till dig,

ty hela jorden är min med allt den rymmer.

13 Skulle jag äta tjurars kött

eller dricka bockars blod?

14 Nej, offra lovets offer åt Gud

och infria dina löften till den Högste.

15 Ropa till mig på nödens dag,

så skall jag rädda dig, och du skall ära mig."


16 Men till den ogudaktige säger Gud:

"Hur kan du tala om mina stadgar

och ta mitt förbund på din tunga,

17 du som hatar tillrättavisning

och kastar mina ord bakom dig?

18 Om du ser en tjuv håller du med honom,

och med äktenskapsbrytare ger du dig i lag.

19 Du sprider ondska med din mun

och väver samman svek med din tunga.

20 Du sitter och förtalar din bror,

du hånar din mors son.

21 Sådant gör du och jag tiger.

Då tror du att jag är som du.

Men jag skall straffa dig

och låta dina ögon se det.


22 Lägg märke till detta,

ni som glömmer Gud,

så att jag inte sliter er i stycken utan räddning:

23 Den som offrar lovets offer ärar mig.

Den som ger akt på vägen,

skall jag låta se Guds frälsning."

10 visningar0 kommentarer

Senaste inlägg

Visa alla

Comments


bottom of page