top of page
  • Skribentens bildpatriktorang

Hälsning nr 2 2019

Kära vänner,


Härmed översänds församlingsblad för sommar och höst 2019. Predikoturerna är preliminära vad avser präst som leder gudstjänst.


Under vårterminen fortsatte vi att fira huvuddelen av våra gudstjänster i EFS-kapellet. Dessvärre drabbades kapellets källare av två stora vattenläckage tätt efter varandra vilket gör att man misstänkt vandalisering. Nu är emellertid lokalen iordningsställd och har blivit riktigt fin. Vi disponerar över ett utrymme där vi kan förvara liturgiska kläder och annat som behövs för gudstjänst och kyrkkaffe. Det underlättar mycket för förberedelserna. För att inte helt bryta upp från IOGT:s lokaler på Bantorget, har vi hittills firat gudstjänst där första söndagen varje månad. I höst kommer det att bli lite mer sällan. 4:e i advent och annandagen är det dock speciellt bra att ha tillgång till Bantorget 5 eftersom julfestligheterna i EFS-kapellet gör det mindre lämpligt att vara där då. De flesta av vårens bibelstudier hade vi också på IOGT. Vid sex tillfällen begrundade Bibelns undervisning om den Yttersta tiden. De flesta gångerna var vi fyra till sex deltagare. Bibelstudierna fortsätter i höst. Först skall vi ha en samling om den Yttersta domen som planerades till den 3/6 men som ställdes in. Vid vissa samlingar hann vi inte avsluta ämnena, så att ett par av höstens studier kommer att ägnas åt dem. Program kommer senare. Förslag till tema mottas med tacksamhet!

En speciell begivenhet under våren var samlingen med teol.dr. Torbjörn Johansson, lektor vid Församlingsfakulteten i Göteborg (FFG), om kristen tro och politiska ställningstaganden. Föredraget, som följdes av samtal, ägde rum i EFS-kapellet lördagen 13/4. Det blev mycket uppskattat av de drygt 20 åhörarna. Torbjörn predikade sedan vid Palmsöndagens högmässa.

Liksom tidigare år deltog församlingen i Akademiska Föreningens hälsningsgille där vi, omgivna andra föreningar och organisationer, presenterade vår gemenskap för studenter och andra besökande. Höstens hälsningsgille blir fredagen 6/9. Gillet ger tillfälle till samtal med studenter om kristen tro och kontakter med andra kristna organisationer. Hör av dig till undertecknad om du vill hjälpa till!

Vid församlingens rådslag och årsmöte söndagen 5/5 samtalade vi bl.a. om ekonomin. Det konstaterades att vi behöver få in minst 1000 kr per kollekttillfälle för att den skall vara i balans. Dessutom är det bra om det blir ett överskott så att församlingen kan bidra till prästtjänsten (50% av heltid) som ju bekostas av Lutherstiftelsen. Det beslutades också att vi i höst skall ha två externa kollektändamål: FFG och Nordiska Lutherhjälpen. Medlemsavgiften i Föreningen S:t Markus församling i Lund fastställdes till 50 kr (fr.o.m. 2020). Vi diskuterade möjligheten att genomföra en kyrkodag i nordvästra Skåne. Något datum har ännu inte kunnat fastställas.


Vi får i tacksamhet uppmärksamma att Missionsprovinsen fått en ny biskop. Roland Gustafssons efterträdare Bengt Ådahl vigdes till provinsens tredje biskop vid en högtidsgudstjänst i Immanuelkyrkan i Göteborg söndagen 28/4. Det var en uppbygglig tilldragelse. Stor representation från lutherska kyrkor i andra länder (bl.a. bp. Hans Jönsson från Lettland, biskopar från Finland och Norge samt präster från England och Tyskland) erinrade om att Missionsprovinsen, och därmed vår församling, ingår den världsvida kyrkan och den familj av samfund som ansluter sig till den evangelisk-lutherska bekännelsen. Bengt Ådahl prästvigdes 1975 av biskop Bertil Gärtner för Göteborgs stift. Efter sin pensionering från tjänst som kyrkoherde i Slättåkra-Kvibille 2017 har han betjänat en koinonia i Oskarströmstrakten. Vi omsluter biskop Bengt med våra förböner!

Till sist något om sommaren. Undertecknad har semester 1/7 t.o.m. 4/8. Som framgår av predikoturerna kommer Andreas att leda gudstjänst vid två tillfällen under perioden. Både jag och Andreas är tillgängliga på telefon/e-post för pastorala ärenden.

Så önskar jag er alla en välsignad fortsättning på sommaren!

Patrik Toräng


4 visningar0 kommentarer

Senaste inlägg

Visa alla
bottom of page