top of page
  • Skribentens bildpatriktorang

Hälsning nr 2 2018

Uppdaterat: 3 juli 2020

Kära vänner,

Härmed översänds församlingsblad med predikoturer för sommaren och hösten 2018. Predikoturerna är preliminära vad avser präst som leder gudstjänst.

Först något om vårterminens begivenheter.

Söndagen 21/1 hölls dopgudstjänst, vid vilken Julia och Aron De Almeida upptogs till medlemmar i Kristi kyrka. Det var en stor högtidsstund för Julia och Aron, för vår församling och för Kristi kyrka på jorden och i himlen. Julia har sedan tillsammans med Johanna Toräng deltagit i konfirmationsundervisning på Gratia Dei i Kristianstad. Sex lördagar har de båda flickorna tillsammans två pojkar från S:t Andreas församling i Småland/Blekinge samt ytterligare två medkristna, undervisats i den kristna tron av undertecknad och kh Magnus Olsson. Vi hoppas att dessa samlingar kan få en fortsättning i form av en ungdomsgrupp. Hör gärna av er om ni önskar mer information om detta. Julias och Johannes konfirmation äger rum lördagen 11/8 kl. 11 i EFS-kapellet. Det är en offentlig gudstjänst och alla är välkomna att delta!

Vid högmässan 22/4 tog vi avsked av Michaela och Adam som flyttat till Eksjö där Michaela fått arbete som tingsnotarie. Vi tillönskar dem Herrens välsignelse över vistelsen i Småland. Och vi uttrycker vårt tack för deras engagemang i församlingen. Inte minst för Adams enastående insatser som kyrkomusiker!

Vid församlingens rådslag och årsmöte 29/4 förrättades bl.a. val till vårt kyrkoråd. Rådet, som också är styrelse för Föreningen S:t Markus församling Lund, består nu av följande ledamöter. Ordinarie: Magnus Aspenberg; Adrian De Almeida; Eva Hergens; Andreas Karlgren; Patrik Toräng (ordf.), Martin Truedsson och Karin Werell. Suppleanter: Kerstin Sidenvall-Karlgren och Andreas Eckström. Kerstin kommer i sommar att överta kassörsuppdraget.

Gudstjänsten på Kristi Himmelsfärdsdag var sammanlyst till Gratia Dei i Kristianstad där S:t Johannes, S:t Andreas och S:t Markus församlingar, Missionsprovinsens församling i Växjö och Lutherstiftelsens gudstjänstgemenskap på Österlen höll gemensam kyrkodag. Dagen inleddes med högmässa ledd av Magnus Olsson och Jan-Erik Appell. Efter lunch höll VDM Andreas Karlgren ett föredrag över det allmänna och det särskilda prästadömet. Speciella samlingar ordnades för de många barnen. Nästan 100 personer deltog. Stort tack till alla som medverkade och bidrog till att kyrkodagen blev så välarrangerad och lyckad!

Som framgår av predikoturerna, kommer vi fr.o.m. sommaren att fira nästan samtliga gudstjänster i EFS-kapellet på Biskopsgatan 10. Om EFS-församlingen och vår församling är nöjda med detta, blir det förmodligen så, att alla våra gudstjänster förläggs till kapellet ifråga fr.o.m. februari 2019. Fördelarna med denna förändring är ju att man slipper de praktiska bekymren och andra olägenheter med att vara i olika lokaler, samt vi får fira alla våra gudstjänster i ett riktigt kyrkorum. Under höstterminen kommer hyreskostnaden att vara ungefär densamma som på IOGT, men EFS har aviserat en höjning nästa termin från 625 till 750 kronor/tillfälle (hälften av avgiften som annars tas ut för hyra av kapellet).

Fredagen 7/9 hålls Akademiska föreningens hälsningsgille som vi hoppas kunna medverka vid. Hör av dig om du vill hjälpa till!

Utöver gudstjänsterna är ännu inga andra samlingar inplanerade under hösten. Finns det önskemål om sådana (föredrag vid kyrkkaffe, bibelstudier, m.m.) tas förslag tacksamt emot.

Avslutningsvis vill jag uppmärksamma valet av efterträdare till Roland Gustafsson som Missionsbiskop. Vid Missionsprovinsens konvent i Göteborg lördagen 13/10 kommer en av de tre kandidater som utsetts av prästkollegiet, att väljas: Gunnar Andersson (Umeå), Rolf Pettersson (Lilla Edet) eller Bengt Ådahl (Halmstad).


Tillönskar er alla en välsignad fortsättning på sommaren! PatrikBETRAKTELSE


Du skall inte ha några andra gudar jämte mig. Vad är det? Vi skall frukta och älska Gud över allting och sätta all tro och lit till honom.

Så lyder det första budet i dekalogen och Martin Luthers förklaring till budet i Lilla katekesen.

Din Gud är den du väntar dig allt gott av, skriver Luther i Stora katekesen. Bakom denna sanning ligger förhållandet att alla människor har som yttersta strävan att vilja bli lyckliga. För att bli lycklig är man beroende av någon eller något av stor betydelse för en. Det kan vara inbillade gudaväsen, chefen på arbetet, mängden ägodelar eller de som reagerar på mina skriverier på sociala medier. Alla sådana lyckokällor har det gemensamt att de hör den förgängliga världen till. Många av dem är dessutom destruktiva för en själv och för andra. Det finns bara en verklig Gud som kan ge oss människor den sanna, eviga lyckan som kan omfatta hela människosläktet i all evighet. Det är Bibelns Herren Gud Sebaot. Honom möter vi i Bibelns ord, där Jesus Kristus, Gud som blev människa för att frälsa världen från synd, död och djävul, talar till oss. Denna sanning är den viktigaste kunskap och mest underbara insikt ett människohjärta kan äga. Men de flesta i vår civilisation lever som om det inte finns någon helig, allsmäktig skapare och Herre. De kan inte förstå att vi för att bli sant lyckliga är beroende av något/någon som vi varken kan förnimma med våra sinnen eller själva styra över. Därför upplever de inget behov att ha frid med Bibelns Herren Gud Sebaot. Därför söker de sin lycka på annat håll vilket gör dem till avgudadyrkare.

Vi skall frukta och älska Gud över allting. Inget må vara mer avskräckande för mig än att komma bort från den levande Gudens gemenskap. Ingen är vi kallade att älska mer än Honom. Älskar jag Bibelns Gud, älskar jag den enda makt som kan göra både mig och min nästa som jag också älskar, sant lycklig för tid och evighet. Vi får tro att detta är sant. All vår lydnad, allt vårt hopp, all vår förtröstan, alla bekymmer och alla glädjeämnen får vi anförtro åt Bibelns Gud. Han är vår ende Gud då vi låter Honom ha omsorg om oss, och vilar i tron att Han även har omsorg om mina nära och kära.

Men nu kan vi ju inte av egen kraft frukta och älska Gud över allting och sätta all tro och lit till honom! Ständigt får andra auktoriteter för stor plats i livet. Jag fjäskar för dem, jag ger efter för deras frestelser och bryter mot Herrens bud, jag förväntar mig för mycket av dem. Så jag har andra gudar jämte den ende sanne Guden.

Vad är då att göra? Vi får besinna att de Tio buden gavs åt Israels folk efter befrielsen ur Egypten. Gud visade sin kärlek till sitt folk oavsett dess kunskap om hans bud eller förmåga att leva efter dem. Ja, fastän folket misslyckades med att följa dem förblev israeliterna Guds folk. De fick fortsätta vandra med Herren i tro på att Hans bud var sanna och i tro på Guds nåd och löften, makt och vilja att hjälpa. De fick vara Guds eget folk, ständigt beroende av Hans förlåtelse.

Du hör dessa ord när din befrielse från avgudamakternas våld redan är fullbordad. Herren Jesus Kristus har, genom sin död och uppståndelse, befriat dig från alla makter som skadar dig, som får dig att skada dig själv och som vill dra dig bort från Gud. Du får lov att i Guds nåd och förlåtelse i Jesus Kristus frukta och älska Gud över allting och sätta all tro och lit till honom. Detta fastän du ständigt misslyckas med det. För Guds son Jesus Kristus har sonat alla dina synder. I honom flödar Guds nåd och förlåtelse över dig. Det är inte du som presterar denna tro. Guds Ande har planterat den i ditt hjärta! Att du nu bekänner Bibelns Jesus Kristus som din ende Herre och frälsare och vill följa honom i tro och lydnad, vittnar om att du av Guds Ande förenats med den treenige Guden och alla Hans heliga. I den tron får du ha Herren Gud Sebaot som din ende Gud, osynlig men också oförgänglig, outgrundlig men också allgod och allsmäktig, allestädes närvarande och personligen ständigt tillgänglig för dig i Guds ord och sakrament. Detta i väntan på att Jesus Kristus en dag skall komma tillbaka och låta dig skåda Honom, den ende sanne Guden, den ende som kan göra dig och alla sant och evigt lyckliga! PT

44 visningar0 kommentarer

Senaste inlägg

Visa alla

Comments


bottom of page