top of page
  • Skribentens bildpatriktorang

Hälsning nr 3 2018

Kära vänner,

Härmed översänds församlingsblad för vårterminen 2019.

Predikoturerna är preliminära vad avser präst som leder gudstjänst.


Först några händelser under sommaren och höstterminen 2018.

Lördagen 21/1 firades Julias och Johannes konfirmations-

gudstjänst i ett nästan fullsatt EFS-kapell. Det blev en stor

högtidsstund. Vi fick glädjas över att de båda flickorna, som tagit sin

konfirmationsundervisning på stort allvar, inför församlingen fick

bekänna sin bibliska kristna tro, och sin önskan att leva med Herren

i tillit till de löften Han ger oss i Ordet, dopet och den heliga

nattvarden. Låt oss omsluta Julia och Johanna med våra förböner.


Under höstterminen har vi huvudsakligen samlats i EFS-kapellet

och endast ca en söndag per månad i lokalerna på Bantorget. Det

är gott att tillbe i en invigd kyrkolokal som är lätt att iordningställa.

Dock medförde en vattenskada i juni att det inte varit möjligt att

förvara våra tillhörigheter i kapellet som vi önskat. Nu är

reparationen av skadan snart avslutad vilket underlättar både för

förvaring och för söndagsskolan. Som framgår kommer vi även

under vårterminen att ha de flesta gudstjänster i kapellet. Hjälpande

händer för iordningsställande inför gudstjänst välkomnas. Kan man

komma en halvtimme tidigare och bistå med detta, går det bra att

meddela undertecknad. Gudstjänsterna inleds kl.11. Eventuellt blir

gudstjänsttiden - liksom tidigare år – fr.o.m. maj redan kl.10.30.

Denna sak kommer att bestämmas senare.


I början av höstterminen var vår församling representerad vid

Akademiska Föreningens hälsningsgille i AF-borgen. Även i år var

det en positiv upplevelse med samtal både med intresserade

studenter och företrädare för andra kristna sammanhang.

Vårterminens hälsningsgille äger rum fredagen 25/1. Denna gång

skall vi förbereda oss på att bemöta intresserade besökare så att

kontakten blir mer varaktig, t.ex. genom intresseanmälningar till

samtal och samlingar. Varmt välkommen att delta i presentationen!


Tre andra planerade begivenheter skall lyftas fram.

För det första hoppas vi kunna ha bibelstudier över ämnet ”Den

Yttersta tiden” i Laurentiistiftelsens bibliotek. Samlingarna, främst

riktade till studenter, kommer att äga rum vissa måndagskvällar

med början i januari. De inleds av undertecknad och följs av fika och

samtal. Intresserade kan kontakta mig eller Samuel D.

För det andra ser vi fram emot ett offentligt föredrag om

”Kristendom och politik”. Det är teol.dr. Torbjörn Johansson, rektor

vid Församlingsfakulteten i Göteborg (FFG), som skall tala över

detta ämne lördagen 13/4. Samlingen äger rum på eftermiddagen.

Klockslag och plats tillkännages senare. Torbjörn kommer också att

predika vid Palmsöndagens högmässa.

För det tredje erinras om att högmässan Kristi Himmelsfärds dag

är sammanlyst till Gratia Dei i Kristianstad. Där blir det kyrkodag för

Missionsprovinsens församlingar i region syd, med föredrag, måltid

och arrangemang för barnen. Mer information kommer.


Det skall vidare nämnas att även årets fasteinsamling har som

ändamål hjälpverksamhet för gatubarn i Kenya. Det är ett projekt vid

namn Bethesta som bedrivs av den lutherska kyrkan i landet. Våra

insamlade medel förmedlas genom ELM-BV. Eventuellt kommer vi

vid någon av gudstjänsterna i fastan att få höra mer om

verksamheten av vänner som bevittnat arbetet på plats.

Beträffande kollekterna, beslutades det vid rådslaget den Första

söndagen i advent att det vid två tillfällen under vårterminen tas upp

externa kollekter. På Palmsöndagen (14/4) går den till FFG och på

Missionssöndagen (16/6) till evangelisk-lutherskt församlingsliv i

Peru. Vid båda tillfällena ges mer utförlig information om

kollektändamålen. Övriga kollekter tas upp till vår församling.


Med dessa ord vill jag önska er alla en välsignad jul 2018 och ett

gott nytt nådens år 2019!


Patrik Toräng

30 visningar0 kommentarer

Senaste inlägg

Visa alla

Comments


bottom of page