top of page
  • Skribentens bildAdmin

Jungfru Marie Bebådelsedag
TEMA

Bebådelsen

Första årgångens läsningar


GAMMALTESTAMENTLIG LÄSNING

Jes 7: 10-14

10 Herren talade åter till Ahas och sade: 11 "Begär ett tecken från Herren, din Gud. Begär det nerifrån djupet eller uppifrån höjden." 12 Men Ahas svarade: "Jag vill inte begära något, jag vill inte fresta Herren."

13 Då sade Jesaja: "Lyssna nu, ni av Davids hus: Är det inte nog att ni vill trötta ut människor? Vill ni också trötta ut min Gud? 14 Därför skall Herren själv ge er ett tecken: Se, jungfrun skall bli havande och föda en son och hon skall ge honom namnet Immanuel.


EPISTEL

Rom 8: 1-4

1 Så finns nu ingen fördömelse för dem som är i Kristus Jesus. 2 Ty livets Andes lag har i Kristus Jesus gjort mig fri från syndens och dödens lag. 3 Det som var omöjligt för lagen, svag som den var genom den syndiga naturen, det gjorde Gud genom att sända sin egen Son som syndoffer, han som till det yttre var lik en syndig människa, och i hans kropp fördömde Gud synden. 4 Så skulle lagens krav uppfyllas i oss som inte lever efter köttet utan efter Anden.EVANGELIUM

Luk 1: 26-38

26 I sjätte månaden blev ängeln Gabriel sänd av Gud 27 till en jungfru i staden Nasaret i Galileen. Hon var trolovad med en man som hette Josef och var av Davids släkt, och jungfruns namn var Maria. 28 Ängeln kom in och sade till henne: "Gläd dig, du benådade. Herren är med dig." 29 Men hon blev förskräckt vid hans ord och undrade vad denna hälsning kunde betyda. 30 Då sade ängeln till henne: "Frukta inte, Maria. Du har funnit nåd hos Gud. 31 Se, du skall bli havande och föda en son, och du skall ge honom namnet Jesus. 32 Han skall bli stor och kallas den Högstes Son, och Herren Gud skall ge honom hans fader Davids tron. 33 Han skall vara konung över Jakobs hus för evigt, och hans rike skall aldrig få något slut." 34 Maria sade till ängeln: "Hur skall detta kunna ske? Ingen man har rört mig". 35 Ängeln svarade henne: "Den helige Ande skall komma över dig, och den Högstes kraft skall vila över dig. Därför skall också barnet kallas heligt och Guds Son. 36 Och se, din släkting Elisabet skall på sin ålderdom också få en son. Hon som man har sagt är ofruktsam, hon är nu i sjätte månaden. 37 Ty för Gud är ingenting omöjligt." 38 Maria sade: "Se, jag är Herrens tjänarinna. Må det ske med mig som du har sagt." Och ängeln lämnade henne.


PSALTARPSALM

Psalm 132: 1-18

1 En vallfartssång.

Tänk, Herre, på David,

på allt han fick utstå,

2 han som svor Herren en ed

och gjorde ett löfte åt den Starke i Jakob:

3 "Jag skall inte gå in i min hydda

och inte lägga mig på min bädd,

4 jag skall inte unna mina ögon sömn

eller mina ögonlock slummer,

5 förrän jag har funnit en plats åt Herren,

en boning åt den Starke i Jakob."

6 Vi hörde det i Efrata,

vi fick veta det i skogsbygden.

7 Låt oss gå in i hans boning

och tillbe vid hans fotapall.

8 Stå upp, Herre, och kom till din viloplats,

du och din makts ark.

9 Dina präster skall vara klädda i rättfärdighet,

och dina fromma skall jubla.

10 För din tjänare Davids skull

må du inte visa bort din smorde.

11 Herren har svurit David en ed,

en sann ed som han ej skall ta tillbaka:

"Av din livsfrukt skall jag sätta kungar på din tron.

12 Om dina barn håller mitt förbund

och mitt vittnesbörd som jag skall lära dem,

då skall också deras barn

få sitta på din tron till evig tid."

13 Ty Herren har utvalt Sion,

där vill han ha sin boning.

14 "Detta är min viloplats till evig tid.

Här skall jag bo, och hit längtar jag.

15 Sions förråd skall jag rikligt välsigna,

de fattiga skall jag mätta med bröd.

16 Prästerna skall jag klä i frälsning,

och de fromma skall jubla högt.

17 Där skall jag låta ett horn skjuta upp åt David,

jag har tillrett en lampa åt min smorde.

18 Hans fiender skall jag klä i skam,

men på honom skall hans krona glänsa."

29 visningar0 kommentarer

Senaste inlägg

Visa alla

Comments


bottom of page