top of page
  • Skribentens bildAdmin

Pingstdagen

TEMA

Den helige andes utgjutande


Första årgångens läsningar


GAMMALTESTAMENTLIG LÄSNING

Jer 31: 31-34

31 Se, dagar skall komma, säger Herren, då jag skall sluta ett nytt förbund med Israels hus och med Juda hus, 32 inte ett sådant förbund som jag slöt med deras fäder den dag då jag tog dem vid handen och förde dem ut ur Egyptens land - det förbund med mig som de bröt fastän jag var deras rätte herre - säger Herren.

33 Nej, detta är det förbund som jag efter denna tid skall sluta med Israels hus, säger Herren: Jag skall lägga min lag i deras inre och skriva den i deras hjärtan. Jag skall vara deras Gud och de skall vara mitt folk.

34 Då skall de inte mer behöva undervisa varandra, ingen sin broder och säga: "Lär känna Herren!" Ty alla skall känna mig från den minste bland dem till den störste, säger Herren. Ty jag skall förlåta deras missgärningar och deras synder skall jag inte mer komma ihåg.


EPISTEL

Apg 2: 1-11

När pingstdagen hade kommit var de alla samlade. 2 Då kom plötsligt från himlen ett dån, som när en våldsam storm drar fram, och det fyllde hela huset där de satt. 3 Tungor som av eld visade sig för dem och fördelade sig och satte sig på var och en av dem. 4 Och de uppfylldes alla av den helige Ande och började tala främmande språk, allteftersom Anden ingav dem att tala.

5 Nu bodde i Jerusalem fromma judiska män från alla folk under himlen. 6 Och när dånet hördes samlades folkskaran, och alla blev mycket uppskakade, eftersom var och en hörde sitt eget språk talas. 7 Häpna och förundrade sade de: "Är de inte galileer, alla dessa som talar? 8 Hur kan då var och en av oss höra sitt eget modersmål? 9 Vi som är parter, meder eller elamiter, vi som bor i Mesopotamien, Judeen eller Kappadocien, i Pontus eller Asien,10 i Frygien eller Pamfylien, i Egypten eller Libyen åt Cyrene till eller är inflyttade främlingar från Rom, 11 vi som är judar eller proselyter, kretenser eller araber - vi hör dem tala på vårt eget språk om Guds väldiga gärningar."


EVANGELIUM

Joh 14: 23-29

23 Jesus svarade: "Om någon älskar mig, håller han fast vid mitt ord, och min Fader skall älska honom, och vi skall komma till honom och ta vår boning hos honom. 24 Den som inte älskar mig håller inte fast vid mina ord. Det ord som ni hör är inte mitt utan kommer från Fadern som har sänt mig. 25 Detta har jag talat till er, medan jag är kvar hos er. 26 Men Hjälparen, den helige Ande, som Fadern skall sända i mitt namn, han skall lära er allt och påminna er om allt vad jag har sagt er.

27 Frid lämnar jag efter mig åt er. Min frid ger jag er. Inte ger jag er en sådan frid som världen ger. Låt inte era hjärtan oroas och var inte modlösa. 28 Ni har hört att jag har sagt er: Jag går bort, och jag kommer till er igen. Om ni älskade mig, skulle ni glädjas över att jag går till Fadern, ty Fadern är större än jag. 29 Och nu har jag sagt det till er innan det sker, för att ni skall tro, när det har skett."


PSALTARPSALM

Psalm 104: 27-35 27 Alla väntar de på dig att du skall ge dem mat i rätt tid. 28 Du ger dem och de samlar in, du öppnar din hand och de mättas av goda gåvor. 29 Du döljer ditt ansikte och de blir förskräckta, du tar bort deras ande och de dör och vänder åter till stoft. 30 Du sänder din Ande, då skapas de och du förnyar jordens ansikte.

31 Må Herrens härlighet vara i evighet! Må Herren glädja sig över sina verk. 32 Han ser på jorden och den bävar, han rör vid bergen och de ryker. 33 Jag vill sjunga för Herren så länge jag lever, jag vill lovsjunga min Gud så länge jag är till. 34 Må mina tankar behaga honom, jag vill glädja mig i Herren. 35 Må syndare försvinna från jorden och inga ogudaktiga mer vara till. Lova Herren, min själ! Halleluja!

25 visningar0 kommentarer

Senaste inlägg

Visa alla

Comments


bottom of page