Gudstjänsten, som leds av VDM Patrik Toräng, kommer att sändas live söndagen den 19 juni 2022 kl 11:00


TEMA

Vårt dop


Andra årgångens läsningar


GAMMALTESTAMENTLIG LÄSNING

2 Mos 14:21-22

21 Och Mose räckte ut handen över havet, och Herren drev då undan havet genom en stark östanvind som blåste hela natten. Han gjorde havet till torrt land, och vattnet klövs itu. 22 Israels barn gick rakt genom havet på torr mark, medan vattnet stod som en mur till höger och vänster om dem.


EPISTEL

Tit 3:4-8

4 Men när Gud, vår Frälsare, uppenbarade sin godhet och kärlek till oss människor 5 frälste han oss, inte för rättfärdiga gärningar som vi hade gjort utan på grund av sin barmhärtighet. Han frälste oss genom ett bad till ny födelse och förnyelse i den helige Ande, 6 som han rikligt utgöt över oss genom Jesus Kristus, vår Frälsare, 7 för att vi ska stå rättfärdiga genom hans nåd och bli arvingar med hopp om evigt liv. 8 Detta är ett ord att lita på, och jag vill att du med kraft inskärper det, så att de som tror på Gud är noga med att göra goda gärningar. Sådant är gott och nyttigt för människorna.


EVANGELIUM

Joh 1:29-34

29 Nästa dag såg han Jesus komma, och han sade: "Se Guds Lamm som tar bort världens synd! 30 Det var om honom jag sade: Efter mig kommer en man som är före mig, för han var till före mig. 31 Jag kände honom inte, men för att han ska uppenbaras för Israel har jag kommit och döper i vatten."


32 Johannes vittnade och sade: "Jag såg Anden komma ner som en duva från himlen och stanna över honom. 33 Jag kände honom inte, men han som sände mig att döpa i vatten sade till mig: Den du ser Anden komma ner och stanna över, han är den som döper i den helige Ande. 34 Jag har sett det och vittnat: han är Guds Son."


PSALTARPSALM

Psalm 66: 5-12

5 Kom och se vad Gud har gjort,

förunderliga gärningar

bland människors barn.

6 Han förvandlade havet

till torr mark,

de gick till fots genom floden.

Där gladdes vi över honom.

7 I sin makt härskar han för evigt,

hans ögon vakar över folken.

De upproriska får inte resa sig.

Sela


8 Prisa vår Gud, ni folk,

låt hans lov ljuda högt,

9 för han gav liv åt vår själ

och lät inte vår fot vackla.

10 Du prövade oss, Gud,

du luttrade oss

som man luttrar silver.

11 Du lät oss fastna i nätet,

du lade tunga bördor på vår rygg.

12 Du lät människor fara fram

över vårt huvud,

vi gick genom eld och vatten.

Men du förde oss ut till överflöd.

6 visningar0 kommentarer

 

Gudstjänsten, som leds av VDM Patrik Toräng, kommer att sändas live söndagen den 12 juni 2022 kl 11:00


TEMA

Fadern, Sonen och Anden

Andra årgångens läsning


GAMMALTESTAMENTLIG LÄSNING

5 Mos 6:4-9

Det stora budet

4 Hör, Israel! Herren vår Gud, Herren är en. 5 Och du ska älska Herren din Gud av hela ditt hjärta och av hela din själ och av hela din kraft. 6 Dessa ord som jag i dag befaller dig ska du lägga på hjärtat. 7 Du ska inskärpa dem hos dina barn och tala om dem när du sitter i ditt hus och när du går på vägen, när du lägger dig och när du stiger upp. 8 Du ska binda dem som ett tecken på din hand, och de ska vara som en påminnelse på din panna. 9 Och du ska skriva dem på dörrposterna i ditt hus och på dina portar.


EPISTELTEXT

Rom 11:33-36

Lovsång till den Outgrundlige

33 O vilket djup av rikedom

och vishet och kunskap hos Gud!

Hur outgrundliga är inte

hans domar,

hur ofattbara hans vägar!

34 Vem har förstått Herrens sinne?

Eller vem har varit

hans rådgivare?

35 Eller vem har gett honom något först

så att han måste betala igen?

36 Av honom, genom honom

och till honom är allting.

Hans är äran i evighet. Amen.


EVANGELIUM

Matt 28:16-20

Jesu missionsbefallning

16 De elva lärjungarna gick till Galileen, till det berg dit Jesus hade befallt dem att gå. 17 När de fick se honom tillbad de honom, men några tvivlade.


18 Då trädde Jesus fram och talade till dem och sade: "Åt mig har getts all makt i himlen och på jorden. 19 Gå därför ut och gör alla folk till lärjungar! Döp dem i Faderns och Sonens och den helige Andes namn 20 och lär dem att hålla allt som jag befallt er. Och se, jag är med er alla dagar till tidens slut."PSALTARPSALM Psalm 99:1-9

Den trefalt helige Kungen

99 Herren är kung,

folken bävar!

Han tronar på keruberna,

jorden skälver!

2 Herren är stor i Sion,

upphöjd över alla folk.

3 De prisar ditt namn,

det stora och fruktade.

Helig är han.


4 Kungen är mäktig,

han älskar det rätta.

Du håller rättvisan vid makt,

rätt och rättfärdigt

handlar du i Jakob.

5 Upphöj Herren vår Gud,

tillbe vid hans fötters pall!

Helig är han.


6 Mose och Aron

var bland hans präster,

Samuel bland dem

som åkallar hans namn.

De ropade till Herren

och han svarade dem.

7 I molnpelaren talade han till dem,

de höll hans vittnesbörd

och lagen han gav dem.

8 Herre vår Gud, du svarade dem,

du var en Gud som förlät dem

men som även hämnades

deras gärningar.

9 Upphöj Herren vår Gud,

tillbe vid hans heliga berg!

Ja, helig är Herren vår Gud.

8 visningar0 kommentarer
  • Admin

 

Högmässa, som leds av VDM Andreas Karlgren, kommer att sändas live söndagen den 5 juni 2022 kl 11:00


TEMA

Den helige andes utgjutande

Andra årgångens läsning


GAMMALTESTAMENTLIG LÄSNING

1 Mos 11:1-9EPISTELTEXT

Apg 2:1-11

Anden utgjuts på pingstdagen

När pingstdagen kom var de alla samlade. 2 Då hördes plötsligt från himlen ett dån som när en våldsam storm drar fram, och det fyllde hela huset där de satt. 3 Tungor som av eld visade sig för dem och fördelade sig och satte sig på var och en av dem. 4 Alla uppfylldes av den helige Ande och började tala främmande språk, allteftersom Anden ingav dem att tala.


5 I Jerusalem bodde fromma judiska män från alla folk under himlen. 6 När dånet hördes samlades folkskaran, och alla var skakade eftersom var och en hörde sitt eget språk talas. 7 Häpna och förundrade frågade de: "Är de inte galileer, alla de som talar? 8 Hur kan då var och en av oss höra sitt eget modersmål? 9 Vi är parter, meder och elamiter, vi bor i Mesopotamien, Judeen och Kappadokien, i Pontus och Asien, 10 i Frygien och Pamfylien, i Egypten och i trakterna kring Kyrene i Libyen, vi är inflyttade från Rom, 11 vi är judar och proselyter, kretensare och araber – ändå hör vi dem tala på våra egna språk om Guds väldiga gärningar!"


EVANGELIUM

Joh 14:15-21

Jesus lovar sända Hjälparen

15 Om ni älskar mig håller ni fast vid mina bud. 16 Och jag ska be Fadern, och han ska ge er en annan Hjälpare som ska vara hos er för alltid: 17 sanningens Ande. Världen kan inte ta emot honom, för världen ser honom inte och känner honom inte. Ni känner honom, för han förblir hos er och ska vara i er. 18 Jag ska inte lämna er faderlösa, jag ska komma till er. 19 Ännu en kort tid, och världen ser mig inte längre. Men ni ska se mig, för jag lever och ni ska leva.


20 Den dagen ska ni förstå att jag är i min Far, och att ni är i mig och jag i er. 21 Den som har mina bud och håller fast vid dem är den som älskar mig. Den som älskar mig ska bli älskad av min Far, och jag ska älska honom och uppenbara mig för honom."


PREDIKOTEXT UR BREVEN

1 Kor 12:4-11

4 Det finns olika nådegåvor, men Anden är densamme. 5 Det finns olika tjänster, men Herren är densamme. 6 Det finns olika kraftgärningar, men Gud är densamme, han som verkar allt i alla.


7 Men hos var och en visar sig Anden så att det blir till nytta. 8 Den ene får av Anden ord av vishet, den andre får ord av kunskap genom samme Ande. 9 En får tro genom samme Ande, en får gåvor att bota sjuka genom samme Ande, 10 en annan att göra kraftgärningar. En får gåvan att profetera, en annan att skilja mellan andar. En får gåvan att tala olika slags tungomål, en annan att uttyda tungomål. 11 Men i allt detta verkar en och samme Ande, som fördelar sina gåvor åt var och en som han vill.


PSALTARPSALM Psalm 104:27-35

27 Alla hoppas de på dig,

att du ska ge dem mat i rätt tid.

28 Du ger dem och de samlar in,

du öppnar din hand

och de mättas av goda gåvor.

29 Du döljer ditt ansikte

och de blir förskräckta,

du tar ifrån dem deras ande,

de dör och blir åter till stoft.

30 Du sänder din Ande, då skapas de

och du förnyar jordens ansikte.


31 Må Herrens härlighet

bestå för evigt!

Må Herren glädja sig

över sina verk.

32 Han ser på jorden och den bävar,

han rör vid bergen och de ryker.


33 Jag vill sjunga till Herren

så länge jag lever,

jag vill lovsjunga min Gud

så länge jag är till.

34 Må min bön behaga honom,

jag vill glädja mig i Herren.

35 Må syndare försvinna från jorden

och inga gudlösa mer finnas till.

Lova Herren, min själ!

Halleluja!

3 visningar0 kommentarer