• Admin


TEMA

Förvaltare

Första årgångens läsningar


GAMMALTESTAMENTLIG LÄSNING

Amos 5: 12-15

12 Ty jag vet att era överträdelser är många

och era synder talrika,

ni som förtrycker den rättfärdige

och tar mutor

och i porten hindrar de fattiga att få rätt.

13 Därför tiger den förståndige i denna tid,

ty det är en ond tid.


14 Sök det goda och inte det onda,

så att ni får leva.

Då skall Herren, härskarornas Gud,

vara med er,

så som ni säger att han är.

15 Hata det onda och älska det goda

och låt rätten härska i porten.

Kanske skall Herren, härskarornas Gud,

vara nådig mot Josefs kvarleva.


EPISTEL

1 Petr 4: 7-11

7 Slutet på allting är nära. Var därför förståndiga och nyktra, så att ni kan be. 8 Framför allt skall ni älska varandra innerligt, ty kärleken överskyler många synder. 9 Var gästfria mot varandra utan att klaga. 10 Tjäna varandra, var och en med den nådegåva han har fått, som goda förvaltare av Guds mångfaldiga nåd. 11 Om någon talar skall han tala i enlighet med Guds ord. Har någon en tjänst skall han tjäna efter den kraft Gud ger, så att Gud i allt blir ärad genom Jesus Kristus. Hans är äran och makten i evigheternas evigheter, amen.


EVANGELIUM

Matt 25: 14-30

14 Det kommer att bli som när en man skulle resa utomlands. Han kallade till sig sina tjänare och lämnade sin förmögenhet åt dem. 15 En gav han fem talenter, en annan två och en tredje en talent - var och en efter hans förmåga. Sedan gav han sig i väg. 16 Den som hade fått fem talenter gick genast och satte dem i omlopp och tjänade fem talenter till. 17 Den som hade fått två talenter tjänade på samma sätt två till. 18 Men den som fått en talent gick och grävde ner den i marken och gömde sin herres pengar.


19 En lång tid därefter kom tjänarnas herre och krävde redovisning av dem. 20 Den som hade fått fem talenter kom då och lämnade fram fem talenter till och sade: Herre, fem talenter överlämnade du åt mig. Nu har jag tjänat fem till. 21 Hans herre sade till honom: Bra, du gode och trogne tjänare. Du har varit trogen i det lilla. Jag skall sätta dig över mycket. Gå in i din herres glädje! 22 Så kom den som hade fått två talenter fram och sade: Herre, två talenter överlämnade du åt mig. Här är två till som jag har tjänat. 23 Hans herre sade till honom: Bra, du gode och trogne tjänare. Du har varit trogen i det lilla. Jag skall sätta dig över mycket. Gå in i din herres glädje!


24 Också den som hade fått en talent kom fram. Han sade: Herre, jag vet att du är en hård man, som skördar där du inte har sått och samlar in där du inte har strött ut. 25 Av fruktan för dig gick jag och gömde din talent i jorden. Här har du vad som är ditt. 26 Hans herre svarade honom: Du onde och late tjänare. Du visste att jag skördar där jag inte har sått och samlar in där jag inte har strött ut. 27 Då borde du ha satt in mina pengar i en bank, så att jag hade fått igen det som är mitt med ränta när jag kom. 28 Ta därför ifrån honom talenten och ge den åt honom som har tio talenter. 29 Ty var och en som har skall få, och det i överflöd, men den som inget har, från honom skall tas också det han har. 30 Kasta ut den oduglige tjänaren i mörkret här utanför. Där skall man gråta och skära tänder.


PSALTARPSALM

Psalm 54: 3-9

3 Gud, fräls mig genom ditt namn,

skaffa mig rätt genom din makt.

4 Gud, hör min bön,

lyssna till orden från min mun.

5 Ty främlingar reser sig upp mot mig,

våldsmän står efter mitt liv.

De har ej Gud för sina ögon. Sela.


6 Se, Gud är min hjälpare,

Herren uppehåller min själ.

7 Det onda skall falla tillbaka på mina förföljare,

förgör dem, du som är trofast.

8 Med villigt hjärta vill jag offra till dig,

jag skall prisa ditt namn, Herre,

ty det är gott.

9 Ur all nöd räddar han mig,

mitt öga ser mina fienders fall.

1 visning0 kommentarer
  • AdminTEMA

Jesus förhärligad

Första årgångens läsningar


GAMMALTESTAMENTLIG LÄSNING

2 Mos 34: 27-35

27 Herren sade till Mose: "Skriv upp åt dig dessa ord, ty i enlighet med dessa ord har jag slutit ett förbund med dig och med Israel." 28 Och han blev kvar där hos Herren i fyrtio dagar och fyrtio nätter utan att äta och dricka. Och han skrev på tavlorna förbundets ord, de tio orden.

29 När Mose sedan steg ner från Sinai berg och på vägen ner hade med sig vittnesbördets båda tavlor, visste han inte att hans ansiktes hy strålade, därför att han hade talat med Herren. 30 Aron och alla Israels barn såg Mose, och se, hans ansiktes hy strålade. Och de fruktade för att komma nära honom. 31 Men Mose ropade till dem. Då vände Aron och menighetens alla hövdingar tillbaka till honom, och Mose talade till dem. 32 Därefter kom alla Israels barn fram till honom, och han framhöll för dem allt som Herren hade sagt honom på Sinai berg. 33 När Mose hade talat färdigt till dem hängde han en slöja för ansiktet. 34 Varje gång som Mose trädde fram inför Herrens ansikte för att tala med honom, tog han av sig slöjan till dess han gick ut igen. När han kom ut, talade han till Israels barn det som han fått befallning om. 35 Och Israels barn såg att Moses ansikte strålade, och Mose hängde slöjan över ansiktet igen till dess han gick in för att tala med Herren.


EPISTEL

2 Petr 1: 16-18

16 Det var inte några utstuderade myter vi följde, när vi förkunnade för er vår Herre Jesu Kristi makt och hans ankomst, utan vi var ögonvittnen till Jesu majestät. 17 Ty han blev av Gud, Fadern, ärad och förhärligad, när en röst kom till honom från den upphöjda Härligheten: "Denne är min Son, den Älskade. I honom har jag min glädje." 18 Den rösten hörde vi själva från himlen, när vi var med honom på det heliga berget.


EVANGELIUM

Matt 17: 1-8

Sex dagar därefter tog Jesus med sig Petrus och Jakob och hans bror Johannes och förde dem upp på ett högt berg för att vara ensam med dem. 2 Och han förvandlades inför dem: hans ansikte lyste som solen, och hans kläder blev vita som ljuset. 3 Och se, Mose och Elia visade sig för dem, och de samtalade med honom. 4 Petrus sade till Jesus: "Herre, det är gott för oss att vara här. Om du vill, skall jag göra tre hyddor, en åt dig, en åt Mose och en åt Elia." 5 Medan han ännu talade, se, då sänkte sig ett lysande moln ner över dem. Och en röst ur molnet sade: "Denne är min Son, den Älskade. I honom har jag min glädje. Lyssna till honom!" 6 När lärjungarna hörde det, föll de ner på sina ansikten och greps av stor fruktan. 7 Men Jesus gick fram och rörde vid dem och sade: "Stig upp och var inte förskräckta!" 8 Och när de såg upp, såg de ingen utom Jesus.


PSALTARPSALM

Psalm 89: 12-19

12 Din är himlen, din är också jorden.

Du har grundat världen och allt som finns i den.

13 Norr och söder har du skapat,

Tabor och Hermon jublar i ditt namn.

14 Du har en arm med hjältekraft,

mäktig är din hand, hög är din högra hand.

15 Rättfärdighet och rätt är din trons fäste,

nåd och sanning står inför ditt ansikte.


16 Saligt är det folk som vet vad jubel är,

Herre, i ditt ansiktes ljus vandrar de.

17 I ditt namn gläder de sig alltid,

genom din rättfärdighet upphöjs de.

18 Ty du är deras styrka och prydnad,

genom din nåd upphöjer du vårt horn.

19 Ty han som är vår sköld tillhör Herren,

vår kung tillhör Israels Helige.

3 visningar0 kommentarer
  • Admin

Uppdaterad: jun 13


Av Phillip Medhurst - Foto Harry Kossuth, FAL


TEMA

Kallelse till Guds rike

Första årgångens läsningar


GAMMALTESTAMENTLIG LÄSNING

Jes 25: 6-7

6 Herren Sebaot skall på detta berg

göra en festmåltid för alla folk,

en festmåltid med utsökta rätter och gamla viner,

ja, med bästa vin, väl klarat.

7 Han skall på detta berg göra om intet

den slöja som beslöjar alla folk,

det täckelse som täcker alla folkslag.


EPISTEL

Upp 19: 5-9

5 Och från tronen kom det en röst som sade:

"Prisa vår Gud, alla hans tjänare, ni som fruktar honom,

både små och stora."

6 Och jag hörde liksom rösten från en stor skara, lik bruset av stora vatten och dånet av kraftig åska, och de sade:

"Halleluja! Herren vår Gud,

den Allsmäktige, har blivit konung.

7 Låt oss vara glada och jubla och ge honom äran.

Ty Lammets bröllop har kommit, och hans brud har gjort sig redo.

8 Åt henne har givits att klä sig i skinande, rent linnetyg."


Linnetyget är de heligas rättfärdighet.

9 Och ängeln sade till mig: "Skriv! Saliga är de som är bjudna till Lammets bröllopsmåltid." Och han tillade: "Dessa Guds ord är sanna."


EVANGELIUM

luk 14: 16-24

16 Jesus sade till honom: "En man ville ordna en festmåltid och bjöd många gäster. 17 När tiden för festen var inne, skickade han ut sin tjänare för att säga till de inbjudna: Kom, nu är allt färdigt. 18 Men de började alla ursäkta sig. Den förste sade till honom: Jag har köpt en åker och måste gå ut och se på den. Jag hoppas du ursäktar. 19 En annan sade: Jag har köpt fem par oxar och är på väg att se vad de duger till. Jag hoppas du ursäktar. 20 Ännu en annan sade: Jag har gift mig, och därför kan jag inte komma. 21 Tjänaren kom tillbaka och berättade detta för sin herre. Då blev denne vred och sade till sin tjänare: Gå genast ut på gator och gränder i staden, och för hit fattiga och krymplingar, blinda och lama. 22 Tjänaren sade: Herre, vad du befallde har jag gjort, men här finns ännu plats. 23 Då sade herren till sin tjänare: Gå ut på vägar och stigar och uppmana enträget människor att komma in, så att mitt hus blir fullt. 24 Ty jag säger er att ingen av de män som var bjudna skall smaka min måltid."


PSALTARPSALM

Psalm 65: 2-6

2 Gud, dig lovar man i stillhet i Sion,

till dig får man infria löften.

3 Du som hör bön,

till dig kommer alla människor.


4 Syndiga gärningar är mig övermäktiga,

du är den som sonar våra överträdelser.

5 Salig är den som du utväljer

och låter komma dig nära,

han får bo i dina gårdar.

Låt oss bli mättade av det goda i ditt hus,

det heliga i ditt tempel.

6 Du bönhör oss i rättfärdighet

med gärningar som väcker förundran,

du, vår frälsnings Gud,

som är en tillflykt för alla jordens ändar

och för havet i fjärran.

7 visningar0 kommentarer