• Admin

Uppdaterad: jun 13


Av Phillip Medhurst - Foto Harry Kossuth, FAL


TEMA

Kallelse till Guds rike

Första årgångens läsningar


GAMMALTESTAMENTLIG LÄSNING

Jes 25: 6-7

6 Herren Sebaot skall på detta berg

göra en festmåltid för alla folk,

en festmåltid med utsökta rätter och gamla viner,

ja, med bästa vin, väl klarat.

7 Han skall på detta berg göra om intet

den slöja som beslöjar alla folk,

det täckelse som täcker alla folkslag.


EPISTEL

Upp 19: 5-9

5 Och från tronen kom det en röst som sade:

"Prisa vår Gud, alla hans tjänare, ni som fruktar honom,

både små och stora."

6 Och jag hörde liksom rösten från en stor skara, lik bruset av stora vatten och dånet av kraftig åska, och de sade:

"Halleluja! Herren vår Gud,

den Allsmäktige, har blivit konung.

7 Låt oss vara glada och jubla och ge honom äran.

Ty Lammets bröllop har kommit, och hans brud har gjort sig redo.

8 Åt henne har givits att klä sig i skinande, rent linnetyg."


Linnetyget är de heligas rättfärdighet.

9 Och ängeln sade till mig: "Skriv! Saliga är de som är bjudna till Lammets bröllopsmåltid." Och han tillade: "Dessa Guds ord är sanna."


EVANGELIUM

luk 14: 16-24

16 Jesus sade till honom: "En man ville ordna en festmåltid och bjöd många gäster. 17 När tiden för festen var inne, skickade han ut sin tjänare för att säga till de inbjudna: Kom, nu är allt färdigt. 18 Men de började alla ursäkta sig. Den förste sade till honom: Jag har köpt en åker och måste gå ut och se på den. Jag hoppas du ursäktar. 19 En annan sade: Jag har köpt fem par oxar och är på väg att se vad de duger till. Jag hoppas du ursäktar. 20 Ännu en annan sade: Jag har gift mig, och därför kan jag inte komma. 21 Tjänaren kom tillbaka och berättade detta för sin herre. Då blev denne vred och sade till sin tjänare: Gå genast ut på gator och gränder i staden, och för hit fattiga och krymplingar, blinda och lama. 22 Tjänaren sade: Herre, vad du befallde har jag gjort, men här finns ännu plats. 23 Då sade herren till sin tjänare: Gå ut på vägar och stigar och uppmana enträget människor att komma in, så att mitt hus blir fullt. 24 Ty jag säger er att ingen av de män som var bjudna skall smaka min måltid."


PSALTARPSALM

Psalm 65: 2-6

2 Gud, dig lovar man i stillhet i Sion,

till dig får man infria löften.

3 Du som hör bön,

till dig kommer alla människor.


4 Syndiga gärningar är mig övermäktiga,

du är den som sonar våra överträdelser.

5 Salig är den som du utväljer

och låter komma dig nära,

han får bo i dina gårdar.

Låt oss bli mättade av det goda i ditt hus,

det heliga i ditt tempel.

6 Du bönhör oss i rättfärdighet

med gärningar som väcker förundran,

du, vår frälsnings Gud,

som är en tillflykt för alla jordens ändar

och för havet i fjärran.

6 visningar0 kommentarer
  • Admin

TEMA

Vårt dop


Första årgångens läsningar


GAMMALTESTAMENTLIG LÄSNING

Jes 43: 1-3

Men nu, så säger Herren, han som har skapat dig, Jakob,

han som har danat dig, Israel:

Frukta inte, ty jag har återlöst dig,

jag har kallat dig vid namn, du är min.

2 Om du än måste gå genom vatten,

är jag med dig,

eller genom strömmar,

så skall de inte dränka dig.

Om du än måste gå genom eld,

skall du inte bli svedd,

lågan skall inte bränna dig.

3 Ty jag är Herren, din Gud,

Israels Helige, din Frälsare.

Jag ger Egypten till lösepenning för dig,

Nubien och Seba i ditt ställe.


EPISTEL

Rom 6: 3-11

3 Eller vet ni inte att vi alla som har blivit döpta till Kristus Jesus har blivit döpta till hans död? 4 Vi är alltså genom dopet till döden begravda med honom, för att också vi skall leva det nya livet, liksom Kristus uppväcktes från de döda genom Faderns härlighet. 5 Ty är vi förenade med honom genom en död som hans, skall vi också vara förenade med honom genom en uppståndelse som hans. 6 Vi vet att vår gamla människa har blivit korsfäst med Kristus, för att syndens kropp skall berövas sin makt, så att vi inte längre är slavar under synden. 7 Ty den som är död är friad från synd. 8 Har vi nu dött med Kristus, tror vi att vi också skall leva med honom. 9 Vi vet att Kristus aldrig mer dör, sedan han blivit uppväckt från de döda. Döden har inte längre någon makt över honom. 10 Ty hans död var en död från synden en gång för alla, men det liv han lever, det lever han för Gud. 11 Så skall också ni se på er själva: ni är döda från synden och lever för Gud i Kristus Jesus.


EVANGELIUM

Joh 3: 1-8

Bland fariseerna fanns en man som hette Nikodemus, en av judarnas rådsherrar. 2 Han kom till Jesus om natten och sade: "Rabbi, vi vet att det är från Gud du har kommit som lärare, ty ingen kan göra sådana tecken som du gör, om inte Gud är med honom." 3 Jesus svarade: "Amen, amen säger jag dig: Den som inte blir född på nytt kan inte se Guds rike." 4 Nikodemus sade: "Hur kan en människa födas när hon är gammal? Inte kan hon väl komma in i moderlivet och födas en gång till?" 5 Jesus svarade: "Amen, amen säger jag dig: Den som inte blir född av vatten och Ande kan inte komma in i Guds rike. 6 Det som är fött av köttet är kött, och det som är fött av Anden är ande. 7 Var inte förvånad över att jag sade att ni måste födas på nytt. 8 Vinden blåser vart den vill, och du hör dess sus, men du vet inte varifrån den kommer eller vart den far. Så är det med var och en som är född av Anden."


PSALTARPSALM

Psalm 66: 5-12

5 Kom och se vad Gud har gjort, gärningar som väcker förundran bland människors barn. 6 Han förvandlade havet till torrt land, de gick till fots genom vattnen. Där gladdes vi över honom. 7 Genom sin makt härskar han för evigt, hans ögon ger akt på hednafolken. De upproriska skall inte kunna resa sig. Sela.

8 Prisa, ni folk, vår Gud, låt hans lov ljuda högt, 9 ty han har givit vår själ liv, han har inte låtit vår fot vackla. 10 Väl prövade du oss, Gud, du luttrade oss som silver luttras. 11 Du lät oss fastna i nätet, du lade en tung börda på vår rygg. 12 Du lät människor fara fram över vårt huvud, vi gick genom eld och vatten. Men du förde oss ut och gav oss överflöd.


7 visningar0 kommentarer
  • Admin
TEMA

Fadern, Sonen och Anden


Första årgångens läsningar


GAMMALTESTAMENTLIG LÄSNING

5 Mos 4:32-34, 39-40

32 Fråga tider som varit, tider som varit före dig, från den dag då Gud skapade människor på jorden, fråga från himlens ena ände till den andra: Har någonsin något så stort som detta skett eller har man hört talas om något som är detta likt? 33 Har något folk hört Guds röst tala ur elden, så som du har hört, och överlevt? 34 Eller har någon gud försökt att gå och ta ett folk åt sig ur ett annat folk, genom prövningar, tecken och under, genom krig, genom stark hand och uträckt arm och genom stora och fruktansvärda gärningar, allt detta som Herren, er Gud, har gjort med er i Egypten inför dina ögon.

39 Därför skall du i dag veta och lägga på hjärtat att Herren är Gud uppe i himlen och nere på jorden: Det finns ingen annan. 40 Och du skall hålla hans stadgar och bud som jag i dag ger dig, för att det skall gå väl för dig och dina barn efter dig, och för att du länge skall få leva i det land som Herren, din Gud, vill ge dig för all framtid.


EPISTEL

Apg 2: 24-35

24 Men honom har Gud uppväckt och löst ur dödens vånda, eftersom det inte var möjligt att han skulle behållas av döden. 25 David säger med tanke på honom:


Jag har alltid Herren för ögonen, han står på min högra sida

för att jag inte skall vackla.

26 Därför gläder sig mitt hjärta och jublar min tunga,

ja, också min kropp skall vila i det hoppet

27 att du inte skall lämna mig i graven eller låta din Helige se förgängelsen

28 Du har visat mig livets vägar, och du skall uppfylla mig

med glädje inför ditt ansikte.


29 Mina bröder, jag får väl öppet säga er att vår stamfader David är både död och begraven, hans grav finns ibland oss än i dag. 30 Han var profet och visste att Gud med ed hade lovat att sätta någon av hans ättlingar på hans tron. 31 I förväg såg han Kristi uppståndelse och sade: Han skall inte lämnas kvar i graven, och hans kropp skall inte se förgängelsen. 32 Det är denne Jesus som Gud har uppväckt, och vi är alla vittnen till det. 33 Sedan han nu genom Guds högra hand har blivit upphöjd och av Fadern tagit emot den utlovade helige Ande, har han utgjutit detta som ni ser och hör. 34 Ty David har inte farit upp till himlen. Men han säger:


Herren sade till min Herre: Sätt dig på min högra sida,

35 tills jag har lagt dina fiender som en fotpall under dina fötter.


EVANGELIUM

Matt 11:25-30

25 Vid den tiden sade Jesus: "Jag prisar dig, Fader, du himlens och jordens Herre, för att du har dolt detta för de visa och kloka och uppenbarat det för de små. 26 Ja, Fader, detta var din goda vilja. 27 Allt har min Fader överlämnat åt mig. Och ingen känner Sonen utom Fadern. Inte heller känner någon Fadern utom Sonen och den som Sonen vill uppenbara honom för. 28 Kom till mig, alla ni som arbetar och bär på tunga bördor, så skall jag ge er vila. 29 Ta på er mitt ok och lär av mig, ty jag är mild och ödmjuk i hjärtat. Då skall ni finna ro för era själar. 30 Ty mitt ok är milt, och min börda är lätt."


PSALTARPSALM

Psalm 99: 1-9

1 Herren är konung,

folken darrar.

Han tronar på keruberna,

jorden skälver.

2 Herren är stor i Sion,

upphöjd över alla folk.

3 Därför prisar man ditt namn,

det stora och fruktansvärda.

Helig är han.


4 Konungen i sin makt älskar det rätta.

Du håller rättvisa vid makt,

i Jakob har du gjort det som är rätt och rättfärdigt.

5 Upphöj Herren, vår Gud,

och tillbed vid hans fotapall!

Helig är han.


6 Mose och Aron var bland hans präster,

Samuel bland dem som åkallade hans namn.

De ropade till Herren och han svarade dem.

7 I molnstoden talade han till dem.

De höll hans vittnesbörd och den lag han gav dem.

8 Herre, vår Gud, du svarade dem,

du var för dem en Gud som förlåter

men som också hämnas deras gärningar.

9 Upphöj Herren, vår Gud,

tillbed vid hans heliga berg!

Ty helig är Herren, vår Gud.

12 visningar0 kommentarer