top of page
  • Skribentens bildpatriktorang

Församlingsblad 2 2017

Uppdaterat: 22 dec. 2018

Dalby 2017-12-22

Höstterminen har nått sitt slut, och inför julfirande och årsskifte kommer här ett nytt församlingsblad.


Några större förändringar har inte skett under terminen som gått. Vi fortsätter att samlas till söndaglig gudstjänst i IOGT:s samlingssal eller, då vi firar nattvard, i EFS-kapellet. Vid de flesta gudstjänster har vi söndagsskola och (då vi är på IOGT) kyrkkaffe.


I den protestantiska delen av kristenheten har år 2017 präglats av högtidlighållandet av den lutherska reformationen. Den 31 oktober 1517 offentliggjorde Martin Luther sina 95 teser mot den romerska kyrkans avlatshandel. Som ansvarskännande själasörjare kunde han inte acceptera att kyrkan lurade människor att tro att man kunde få frälsning genom att bidra ekonomiskt till påvens katedralbygge. Reformatorns kamp för sanningen innebar återupptäckten om det som är själva huvudsaken i den kristna tron: Evangeliet om syndernas förlåtelse och frälsning till evigt liv med Gud genom tron på Jesu försoningsverk på Golgata kors. I vår församling har vi med anledning av jubiléet vid kyrkkaffet haft två kortföredrag om Martin Luthers Lilla katekes. Vid det sista jämfördes Luthers skrift med en reformert och en katolsk katekes från reformationstiden (”Heidelbergkatekesen” respektive Petrus Canisius katekes). Det som bl.a. utmärker Luther Lilla katekes är att den är alltigenom biblisk, lyfter fram Jesu försoning som det centrala, är opolemisk och kort. Vidare samlades några av oss på årsdagen av reformationen för ”bordssamtal” på Bishop Arms i Lund. Vi dryftade planer på att under vårterminen anordna offentliga föredrag om ämnen relaterade till kristen tro. Avsikten är bl.a. att nå vänner som, fastän de ännu inte har något regelbundet gudstjänstliv, önskar lära känna den evangelisk-lutherska kyrkokristendom som under århundraden har präglat vårt land och folk. Det är Andreas och Adam som ansvarar för detta projekt. Avkristningen tilltar inte bara i samhället utan också i kristna samfund. Många av oss menar att gemenskaper som vill hålla sig till Bibeln och bekännelsen nu har som en viktig kallelse att erbjuda vilsna nutidssvenskar undervisning om vad sann kristen tro är för något. Kyrkor vars företrädare och gudstjänstordningar lär att frälsning är att ha det bra i detta livet eller avfärdar sanningen att Gud är vår himmelske Fader (och istället lär att Gud lika gärna kan tillbes som vår mor), leder däremot människor bort från Livets väg.


Så ytterligare ett par begivenheter vi har att se fram emot.


Söndagen den 21 januari firas gudstjänst med dop. Det är Julia De Almeida och hennes bror Aaron som, o

m Gud så vill, denna dag kommer att upptas i Kristi kyrka. Högtiden äger rum i EFS-kapellet kl.10.30. Låt oss omsluta Julia och Aron med våra förböner.


Julia och min dotter Johanna har nu uppnått konfirmationsåldern. Under våren är det tänkt att flickorna vissa lördagar skall undervisas i trosläran på Gratia Dei i Kristianstad tillsammans med en eller flera konfirmander från S:t Andreas församling i Blekinge. Lärare blir undertecknad och Magnus Olsson.


Kristi himmelsfärds dag är hela församlingen inbjuden till Gratia Dei. Då är det ”kontraktskonvent” här för Missionsprovinsens gemenskaper, med högmässa och efterföljande samvaro.


Vi skall också nämna att vår församling kommer att vara representerad vid AF:s hälsningsgille fredagen den 26 januari. Hör av er till undertecknad om ni vill medverka.


Avslutningsvis erinrar jag om, att Missionsprovinsens biskop Roland Gustafsson kommer att lägga ned sin herdestav i mars 2019. Hösten 2018 kommer provinskonventet att till Rolands efterträdare välja någon av de tre biskopskandidater som Missionsprovinsens präster skall utse i vår. Låt oss be för det stundande biskopsvalet!Så tillönskar jag er alla en välsignad jul och ett gott nytt nådens år 2018.


Patrik Toräng


6 visningar0 kommentarer

Senaste inlägg

Visa alla

留言


bottom of page